article banner
עלון יעוץ כלכלי

ערוץ מענקים מהיר מרשות החדשנות - מלחמת חרבות ברזל

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

 ערוץ מענקים מהיר לחברות סטארט-אפ

במטרה לסייע לתעשייה הישראלית לצלוח את התקופה הנוכחית ולהתמודד עם האתגרים שמציבה מלחמת חרבות ברזל, רשות החדשנות יזמה חבילת סיוע להייטק הישראלי, במסגרתה הוקצו 400 מיליון ₪ שיינתנו לחברות סטארט אפ ישראליות בעלות נכסים טכנולוגיים משמעותיים ו-Runway קצר. מטרת המסלול – לסייע לחברות המתמודדות עם קושי בגיוס סבב הון לגישור ממשקיעיהן הקיימים בעת הלחימה, ולהקצות מענקים אשר יאפשרו להן לצלוח את תקופת הלחימה ולהאריך את אופק השרידות שלהן. בנוסף למימון רשות החדשנות מבטיחה תהליכי בדיקה מהירים ותשובות בתוך זמן קצר.

התכנית תפתח להגשה ב-1 לנובמבר 2023

לפרטי המסלול

הסדרי הקלות לתעשייה במסגרת מלחמת “חרבות ברזל”

רשות החדשנות אישרה בנוסף שורה של הקלות וצעדים תומכים לחברות הייטק כדי לסייע להן להתמודד עם הקשיים שעולים מאז פרצה המלחמה. ההקלות אושרו בתוקף מיידי ולמשך 90 יום

לרשימת ההקלות המלאה:

ערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצר

כמענה להשלכות הכלכליות שנוצרו כתוצאה ממצב הלחימה, רשות החדשנות מציעה ערוץ מענקים מהיר, המיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות, המתמודדות בקושי בגיוס, במטרה לסייע להן לגשר על הפער המימוני באמצעות מענקים לתוכניות מו”פ, שיאריכו את חיי החברה עד לסבב גיוס ההון הבא.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-1 לפברואר 2024

מה אתם מקבלים?

מענק כספי בשיעור של 50%-20% מתקציב הוצאות המו"פ שלכם (ניתן להגיש תקציב בסך עד 7.5 מיליון ₪)

חברות הפועלות באזור פיתוח א’ זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק, במידה ותציגו את כל המימון המשלים לתכנית, או במידה ויש לכם משקיעים קיימים שמוכנים להשקיע מיידית (גם אם לא את מלוא המימון המשלים)

מנגנון בדיקה מואץ – מתן תשובות תוך 4 שבועות ממועד הגשת הבקשה

למי המסלול מיועד?

חברות טכנולוגיות בשלבי המו"פ/ שלבי צמיחה מוקדמים, העונות על הקריטריונים הבאים:

חברות עם Runway קצר שלא עולה על 6 חודשים.

חברות שצברו נכסים משמעותיים כמו קניין רוחני, תשתיות, מוצר בעיצומו של פיתוח, לקראת/במהלך תחילת מכירות וצוות מגובש.

חברות המתקשות בגיוס הון או שיש להן משקיעים קיימים המוכנים להשקיע כסף נוסף בתקופה הקרובה.

ברות בעלות סיכוי טוב לצלוח את תקופת הלחימה בטווח הקצר ועם פוטנציאל עסקי משמעותי בטווח הארוך. 

רשימת ההקלות המלאה במסגרת מלחמת “חרבות ברזל”

 • הארכת מועד הגשת הבהרות וחוסרים לצורך בדיקת בקשות חדשות שהוגשו (מעבר ל 48 שעות הקבועות בנוהל).
 • דחיית מועד להצגת מימון משלים לתקופה נוספת של עד 3 חודשים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 • דחיית מועד החתימה על מסמכי הפעלת התיק ב-60 יום נוספים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 • הקלה בנושא אימות חתימות על דוחות ומסמכים המוגשים לרשות.
 • מתן אפשרות להגשה של דיווחים במערכת החברות ללא צרוף של העתק סרוק.
 • דחיית מועד הגשה של דוחות תקופתיים בשלושה חודשים נוספים (מעבר ל-60 יום הקבועים בנוהל).
 • מתן אפשרות להגשה של דוחות תקופתיים לתקופה הקצרה משלושה חודשים.
 • בהגשת דוחות תקופתיים מסלול ירוק המאפשר חריגה בתת סעיף תקציבי ללא צורך בהגשת בקשה לשינויים עד ל20% (בנוהל נקבע 15%)
 • מתן אפשרות להגשה של בקשת שינויים נוספת בתוכנית מאושרת (בנוסף ל-2 הבקשות שניתן להגיש כפי שנקבע בנוהל).
 • אישור להגשת בקשות לשינויים גם לאחר המועד שצויין בנוהל (בנוהל נקבע כי בקשה ראשונה תוגש עד חודשים לפני תום תקופת המו”פ והשנייה תוגש ביחד עם הדו”ח הכספי הסופי).
 • מתן אפשרות להגשת בקשת שינויים מהותית גם במועד סגירת התיק
 • דחיית מועד הגשת דו”ח טכני סופי ודו”ח כספי סופי בשלושה חודשים נוספים (מעבר ל 90 יום הקבועים בנוהל).
 • מתן אפשרות לביצוע של ביקורת סופית ללא ביקור של רו”ח בחברה.
 • הכרה בדו”ח הכספי הסופי בהוצאות שנצברו בתקופת המו”פ המאושרת ואשר שולמו ונפרעו בפועל לא יאוחר מ-120 יום מתום תקופת המו”פ המאושרת ( לעומת הוצאות ששולמו ונפרעו במהלך 60 יום בלבד עפ”י הנוהל).
 • מתן אפשרות לפריסה או לדחייה של תשלומי תמלוגים וחובות שוטפים אחרים (בכפוף לתשלום הפרשי ריבית והצמדה).
 • אי עיכוב תשלומים לחברות בשל חובות שוטפים לרשות בסכום שאינו עולה על 10,000 ₪ בגין תקופת דיווח אחרונה בלבד.
 • אי עיכוב תשלומים לחברות בשל אי הגשת אישור רו”ח.