article banner
עלון יעוץ כלכלי

מענק לחיילי מילואים ועדכונים חשובים בנושא מענקי מלחמת חרבות ברזל

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

מענק משרתי מילואים - החל מתאריך 28.3.24, חיילי מילואים אשר שירתו במצטבר למעלה מ- 30 יום בצו 8, שהם בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה בעקבות שירות המילואים, זכאים למענק. המענק יינתן עבור שירות המילואים הפעיל בתקופה המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מיום סיום הצו הראשון של משרת המילואים.

מסלול המענק מבוסס על חישוב הירידה במחזור העסקאות בהשוואה בין תקופות מקבילות. הירידה מלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל גיוס בעלי העסק בצו 8 לשירות מילואים, ובתנאי שהירידה המתקבלת נובעת מסיבה זו.

בקשות למענקים יוגשו אחת לחודשיים, החל מחודשים ינואר פברואר 2024 והלאה.

בקשה עבור תקופת זכאות מסוימת תוגש תוך 3 חודשים מסיום תקופת הזכאות. לדוג': לתקופת זכאות ינואר פברואר 2024 ניתן להגיש בקשה עד סוף חודש מאי 2024.

מתן אורכות להגשת בקשות למענקים - לאור התמשכות המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, החליט מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', על מתן אורכה להגשת תביעות  לפיצוי בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023, ובהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), תשפ"ד-2023. 

להלן לוח המועדים להגשת תביעות במסלולים השונים לתקופת זכאות אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023:

מסלול שכר מפונים - לאחרונה נפתחה האופציה במערכת רשות המיסים להגיש תביעה במסלול שכר מפונים, מסלול זה מיועד לעוסקים אשר מעסיקים עובדים שפונו מאחד היישובים שפורטו בהחלטות הממשלה ונעדרו מהעבודה בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרם. 
יודגש, כי לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי. גובה הפיצוי הינו עד 2.5 מהשכר הממוצע במשק (11,870 ש"ח).

מקדמות ינואר - פברואר לישוביי ספר - בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון אשר עומדים בתנאים הבאים זכאים למקדמת ינואר פברואר 2024:
– פונו לפי החלטות הממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות, בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון.      
– נגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה.
– עומדים בתנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי תקנות מס רכוש, בכלל זה הפסקת פעילות.

למידע נוסף ושאלות/ תשובות - לחץ/י כאן [ 167 kb ]

ליצירת קשר:

ליבי נויפלד - מנהלת פיתוח עסקי, ייעוץ: 054-2661245 Libi.noyfeld@il.gt.com