article banner
עלון ייעוץ כלכלי

עושים סדר בימי הסגר

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

כחלק מעדכוני החקיקה ופעילות הממשלה לסיוע כלכלי לעסקים שנפגעו מנגיף הקורונה רצינו לעדכן אתכם בדבר התפתחויות אחרונות, שינויים וחידושים:

 1. מענק עידוד תעסוקה - ניתנה אורכה להגשת בקשות למענק עידוד תעסוקה עבור כל החודשים (יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר) עד ליום  31.01.2021.
 2. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים נובמבר - דצמבר 2020 - הורדת רף הפגיעה המינימאלי המזכה מ- 40% ל- 25% לעוסקים בעלי מחזור בין 300 אלפי ₪ עד 100 מיליון ₪, מ- 60% ל- 40% לעוסקים בעלי מחזור בין 100 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪, ומ- 80% ל- 60% לעוסקים בעלי מחזור בין 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪.

לאחרונה נפתחה האפשרות להגיש את הבקשות עבור חודשים אלה באתר רשות המיסים.

 1. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ינואר - פברואר 2021 - הורדת רף הפגיעה המינימאלי המזכה מ- 40% ל- 25% לעוסקים בעלי מחזור בין 300 אלפי ₪ עד 100 מיליון ₪, מ- 60% ל- 40% לעוסקים בעלי מחזור בין 100 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪, ומ- 80% ל- 60% לעוסקים בעלי מחזור בין 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪.

*הפחתת שיעורי הירידה הנדרשים במחזורי העסקאות כמפורט לעיל, תוארך לשאר תקופות הזכאות, דהיינו עד חודש יוני 2021, בכפוף לאישור שר האוצר.

 1. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי - יוני 2021 - לצורך הקצאת מקורות תקציבים להקלות לעיל ולפיצוי החד פעמי הנוסף (סעיף 5 להלן), קובע החוק כי הפיצוי בגין מענק הוצאות קבועות לחודשים מאי ויוני 2021, יהיה מחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודש זה. מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021.

 2. חדש - מענק סיוע נוסף לעסקים - מענק בשל פגיעה ממושכת:

  א. עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה בין 300 אלף ש''ח ל-400 מלש"ח, שהיה זכאי לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות שניתנו באמצעות רשות המסים. גובה המענק יעמוד על- 60% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש"ח ולא פחות מ-9,000 ש''ח.

  ב. עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מעל 18 אלף ש"ח ואינו עולה על 300 אלף ש"ח וחלה ירידה במחזור עסקאותיו בשיעור של לפחות 25% בין פעילות העסק בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר 2020 לפעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019.

גובה המענק יקבע בהתאם לגובה הפגיעה:

 • פגיעה של 25%-40% במחזור העסקים - מענק בגובה 3,000 ש"ח.
 • פגיעה בגובה 40%-60% במחזור העסקים - מענק בגובה 5,000 ש"ח.
 • פגיעה מעל 60% - מענק בגובה 9,000 ש"ח.

*לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.