article banner
עלון יעוץ כלכלי

סיוע לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

סיוע לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ

מגיעות לכם מקדמות בשל מלחמת "חרבות ברזל"

רשות המיסים בישראל פתחה מערכת המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף" שנגרם במלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה.
 
בשלב זה, המערכת מיועדת לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שנגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה.
 
דגשים:

 1. בעלי עסקים יצהירו בטופס הבקשה המקוון למקדמה, כי נגרם להם נזק עקיף בגלל מלחמת "חרבות ברזל" ויהיה עליהם להגיש תביעה עבור נזק זה.
 2. תקרת המקדמה היא 500,000 ₪.
 3. במקרים בהם בעלי העסקים נדרשים למקדמה גבוהה יותר, באפשרותם לפנות עם הסברים בפנייה מקוונת.


להלן הסבר מורחב

מקדמה במסלול שכר 

 • למדווחים בדיווח חד חודשי בניכויים - תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
   
 • למדווחים בדיווח דו חודשי בניכויים - תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
   
 • למדווחים בדיווח חצי שנתי בניכויים - תאושר מקדמה בגובה 17.5% מהדיווח החצי שנתי יולי-דצמבר 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).
   
 • למדווחים בדיווח שנתי בניכויים - תאושר מקדמה בגובה 8.75% מהדיווח השנתי לשנת 2022 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסקים (דיווח ל-102).

 
מקדמה במסלול מחזורים 

 • למדווחים בדיווח חד חודשי במע"מ - תאושר מקדמה בגובה 70% מהדיווח בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.
   
 • למדווחים בדיווח דו חודשי במע"מ - תאושר מקדמה בגובה 35% מהדיווח בחודש ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ, כשהוא מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת של העוסקים.
   
 • עוסק פטור - לגבי עוסקים שהיו רשומים כעוסק פטור בשנת המס 2022, תאושר מקדמה בגובה 8.75% מההכנסה שדווחה בשנת 2022, בדו"ח שהגישו לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.


לבעלי העסקים הבאים תחושב מקדמה לפי מסלול שכר בלבד:

 • ניזוקים שהם "קבלן כוח אדם" (כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996) (כגון: קבלני שרותי שמירה וניקיון).
 • ניזוקים שעיסוקם במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידם.
 • ניזוקים שבשנות המס 2021, או 2022 חל בחישוב הכנסתם סעיף 8א לפקודת מס הכנסה.
 • ניזוקים שחל עליהם הפטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ.
 • ניזוקים שעיסוקם בחקלאות.
 • ניזוקים שבשנת המס 2021 או 2022 היו רשומים באיחוד עוסקים לפי הוראות סעיף 56 לחוק מע"מ התשל"ו- 1975 ותקנה 10(ב) בתקנות מע"מ (רישום), התשל"ו- 1976.
 • ניזוקים שהם קבלן רשום ברשם הקבלנים או שהעסק שלהם רשום באחד מהענפים הבאים: עבודות פיתוח, בנייה והרכבה והצבה של מבנים מוכנים, קבלנות כללית, עבודות עפר וסלילה.
 • ניזוקים שעיסוקם במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק או בגז.


הרחבת הגדרת "יישוב ספר"
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את החלטת שר האוצר, להחיל את ההגדרה "ישוב ספר" לעניין חוק מס רכוש וקרן הפיצויים על ישובים נוספים המרוחקים יותר מ-7 ק"מ מגבול רצועת עזה.
 
במסגרת ההחלטה נקבע כי אשקלון ומבקיעים יוגדרו למשך שנה כיישובי ספר, מאחר שישובים אלה נחשפים למידת פגיעה נרחבת בתקופת מלחמת חרבות ברזל, באופן הדומה ליישובים המוגדרים כיישובי ספר בדרום הארץ.
 
משמעות ההגדרה כישוב ספר לעניין חוק זה היא שבעלי עסקים הגרים בישובים אלה יהיו זכאים לפיצוי מקרן הפיצויים של רשות המסים בשיעור של 100% מהנזק העקיף שנגרם להם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה. בנוסף, הם יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף בכל עת, מבלי להידרש לחקיקה מיוחדת של הכנסת.
 
כמו כן, במסגרת ההקלות השונות שנתנה רשות המסים מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, ניתנת לבעלי עסקים ביישובי ספר אפשרות לקבל מקדמה על חשבון הפיצוי בגין נזק עקיף, עוד טרם הגשת התביעה.
 
לאחר אישור הצעת שר האוצר על ידי הוועדה, בעלי עסקים באשקלון ומבקיעים יהיו זכאים גם למקדמה זו.


תשומת הלב 

 • ההגשה תתאפשר עד לתאריך 15.11.2023. לאחר מכן ניתן יהיה להגיש תביעה לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, או בכפוף לתקנות (הוראת השעה). עם קבלת הבקשה, קרן הפיצויים תחשב את סכום המקדמה ותעביר אותו תוך 7 ימי עסקים.