banner image
מן העיתונות

צווארון מוכתם: זינוק במספר המעילות בשנת 2021

חלה עלייה משמעותית במעילות שהתגלו כתוצאה מקבלת מידע אנונימי

גדילה במספר המעילות בהיקף כספי נמוך

מגמה מדאיגה: סקר חדש מגלה כי חלה עלייה משמעותית במעילות שהתגלו כתוצאה מקבלת מידע אנונימי על ידי עובדים או צדדים שלישיים 

בשנת 2021 חלה עלייה משמעותית במספר המעילות שהתגלו כתוצאה מקבלת מידע אנונימי (טיפים/הלשנות), על ידי עובדים או צדדים שלישיים. ביחס לשנה קודמת, מדובר בעלייה מ־24% ב־2020 ל־35% בשנה שלאחר מכן, וזאת במקביל לעלייה בשימוש בקו החם כאמצעי למניעת הונאות ומעילות.

להב_433.JPG
להב_433.JPGDownload Image

מבט בפרופיל המועל מגלה כי בדומה לשנים עברו, מרבית ההונאות והמעילות מבוצעות על ידי גורמים בכירים בהנהלת החברות או על ידי בעלי מניות ושותפים בארגון. כך עולה מסקר עבירות צווארון לבן של פאהן קנה ניהול בקרה.

הסקר, שערכה מחלקת הביקורת החקירתית של פירמת רואי החשבון פאהן קנה ניהול ובקרה, בחן יותר מ־100 ארגונים, שבחלקם התרחשו אירועי הונאות ומעילות שנחקרו על ידי מחלקת הביקורת החקירתית של פאהן קנה במהלך שנת 2021 ובחלקם יושמו כלי הביקורת החקירתית לצורך מניעת הונאות ומעילות.

עם הארגונים שנבדקו נמנים גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מלכ"רים, חברות ציבוריות ופרטיות הפועלות במגזרים שונים דוגמת מסחר, תעשייה, נדל"ן, פיננסים, היי־טק ועוד.

עוד עולה מהסקר כי בשנת 2021 חלה עלייה בשיעור מקרי השוחד והשחיתות מבין כלל המקרים שנבדקו ביחס לשנה קודמת, במגזר הציבורי יותר מבכל מגזר אחר שנבדק.

ב־2021 חלה עלייה במספר המעילות שבוצעו על ידי עובדים זוטרים בארגון בהשוואה לשנים קודמות. עלייה זו מוסברת על ידי העובדה כי בשנתיים האחרונות הועתקה מרבית העבודה לעבודה מרחוק, וזו אפשרה ביצוע בדיקות ממוחשבות וחשיפת מעילות גם של עובדים שאינם בכירים בארגון.

בשנה זו גדל מספר המעילות בהיקף כספי נמוך (מתחת ל־500,000 שקלים) אשר בוצעו על ידי עובדים בכירים. ייתכן שהדבר מעיד על מצוקה כספית של מנהלים בתקופת הקורונה שהביאה לביצוע מעילות לא גדולות כדי לענות על בעיה תזרימית נקודתית.

לדוגמה מביא הדו"ח מקרה שחיתות שהתרחש בחברה ישראלית שחלק גדול מפעילותה מתבצע באפריקה, ואשר השתמשה במתווך/גורם מטעמה שהיה אמון על הניהול ועל הקצאת העבודות לקבלנים המקומיים. אותו גורם נהג לקבל שוחד באופן קבוע מקבלנים אשר עבדו עם החברה בתמורה להקצאת עבודות.

מעשיו נחשפו לאחר שאחד הקבלנים המקומיים, אשר נהג לשלם לאותו גורם שוחד בקביעות, פנה להנהלת החברה בישראל וסיפר כי לאחרונה הפסיק לקבל עבודות מאותו גורם. לטענתו, המתווך הפסיק להקצות לו פרויקטים משום שהאחרון לא עמד עוד בתשלום השוחד הגבוה.

בחקירה התברר כי לעיתים, בתמורה לשוחד שקיבל, אישר המתווך לקבלנים חשבוניות לתשלום גם בעבור עבודות שכלל לא בוצעו בפועל, וחלק עם הקבלנים את כספי התמורה העודפת שקיבלו מהחברה.

רו"ח שי מדינה, שותף ומנהל מחלקת ביקורת חקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה: "מקרי שוחד ושחיתות לרוב מתאפיינים בפעולות 'מתחת לשולחן', אשר אינן באות לידי ביטוי בספרי הארגון ובמערכות הפיננסיות המשמשות אותו, ולפיכך מאתגרות ארגונים המנסים לאתרן.

במקרים רבים, פרשות שוחד ושחיתות נחשפות כאשר למי מהמעורבים או לגורמים המודעים לחשדות קיים אינטרס ברור לחשוף את האירועים".

פורסם בישראל היום ב- 10.7.22 לקריאת הכתבה - לחץ כאן

העתק את הטקסט של המאמר