article banner
מן העיתונות

בטיחות כמרכיב מרכזי בתפיסת מדיניות ה-ESG

ארז מימון ארז מימון

מדינת ישראל עוברת בשנים האחרונות שתי מהפכות גדולות במקביל 

מהפכת הבטיחות בעבודה ומהפכת הגנת הסביבה.

מהפכת הבטיחות בעבודה אומנם שקטה למדי וסמויה מעיני הציבור, אך בפועל קיימת לגביה חקיקה רבה ומשתנה, כולל הקמת יחידה ייעודית בלהב 433 הממונה על האכיפה בנושא. לעומת זאת, מהפכת הגנת הסביבה גלויה יותר ומתוקשרת הרבה יותר, ואת סימניה אנו רואים בכל מקום. דוגמה בולטת הייתה בוועידת האקלים האחרונה.

מהפכות אלו נעות על צירים מקבילים, ובחלק ניכר מהארגונים אינן מחוברות ביניהן אף שבין התחומים קיימים קשרים משיקים ומשמעותיים מאוד. קידום מדיניות ה-ESG החדשה היא הזדמנות מצוינת לאגם את שני התחומים ולייצר שלם אחד, שהוא יותר משמעותי, אפקטיבי ורלוונטי לעת הזאת.

במאמר קצר זה אציג מצד אחד את הרלוונטיות של תחום הבטיחות לתפיסת ה-ESG בארגון, ומצד שני את הדרך הנכונה לשלב את תחום הבטיחות במדיניות הכוללת של ה-ESG.

כתבה ארז מימון

 

הכתבה פורסמה במגזין של לשכת המבקרים הפנימיים- 4.2022 לקריאת בפורמט PDFהכתבה לחץ כאן  [ 163 kb ]