article banner
מן העיתונות

כיצד ניתן למנוע הונאות ביטוח?

שי מדינה שי מדינה

מחקרים מצביעים על כך שמעילות פנים ארגוניות מוערכות ב- 10-15% מכל תשלומי התביעות | חמישה צעדים למניעת או הפחתת הסיכוי להונאות ביטוח על ידי עובדי החברה.
התפרסם בשבועון עדיף, 24.5.17