collaboration
מבזק מס 5/2024

תזכיר חוק מיסוי מקרקעין

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

ברצוננו לעדכן כי פורסם תזכיר חוק מיסוי מקרקעין לפיו יבוטל בהדרגה (החל משנת 2026) החישוב הלינארי המוטב במכירת דירת מגורים שאיננה דירתו היחידה של המוכר.

נזכיר, כי בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין שחוקק בשנת 2013 ונכנס לתוקף בתאריך 1.1.2014 נקבע כי במכירת דירת מגורים שאיננה דירתו היחידה של המוכר, הוא יהיה זכאי לפטור ממס על השבח המיוחס עד לתאריך 31.12.2013 (להלן: "תקופת הפטור") וחויב במס שבח בשיעור של 25% על השבח שייוחס לתקופה מתאריך 1 בינואר 2014 ועד ליום המכירה (להלן: "החישוב הלינארי המוטב").

על פי תזכיר החוק, יבוטל בהדרגה החישוב הלינארי המוטב כך שהחל מיום 1 בינואר 2030 יוטל מס שבח בשיעור של 25% על מלוא הרווח. בתקופת המעבר 2026-2029 יוטל על השבח המיוחס לתקופת הפטור, מס כפורט להלן:

2026 – 5%;

2027 – 10%;

2028 – 15%;

2029 – 20%;

עוד ראוי לציין, כי לעניין מס ייסף (3%), נישום שבשנת המס נבעו לו הכנסות גבוהות (בשנת 2024 – הכנסה מעל 721,560 ש"ח) (להלן: "הסכום הקובע")  - החל משנת 2026 יחול מס הייסף גם על הרווח ממכירת דירת מגורים כאמור; כלומר, לשיעורי המס שצוינו לעיל, נדרש להוסיף את מס הייסף ככל ועסקינן בנישום שהכנסתו החייבת תהא מעל הסכום הקבוע.