article banner
מבזק מס 10/2024

שירותים הניתנים לקרנות השקעה בהון סיכון ופרייבט אקוויטי

אסף בהר אסף בהר

מסלול ירוק להחלטת מיסוי 

מסלול ירוק להחלטת מיסוי בנושא: חיוב במע"מ של שירותים הניתנים לקרנות השקעה בהון סיכון ופרייבט אקוויטי

נבקש לעדכן כי רשות המיסים פרסמה מתווה בקשה להחלטת מיסוי ביחס לחיוב במע"מ בגין שירותים שניתנים לקרן השקעות בהון סיכון. במסגרת המתווה תוכלנה קרנות הון-סיכון וקרנות פרייבט אקוויטי, לקבל החלטת מיסוי בעניינם, אשר יקבע כדלהלן: 

  • הקרן, השותפויות המקבילות והשותפויות המזינות אינן חייבות ברישום לצרכי מע"מ בישראל; 
  • התמורה בגין השירותים שיעניק מנהל הקרן (ו/או חברת הניהול) לקרן תחויב במע"מ, כדלקמן: 

חלק מהתמורה, בהתאם לחלקם של המשקיעים הפטורים הזרים בקרן מכלל המשקיעים בקרן, שיקבל מנהל הקרן, תיחשב כתמורה בגין שירות שניתן ל"תושב חוץ" ותחויב במע"מ בשיעור אפס;

חלק מהתמורה, בהתאם לחלקם של המשקיעים הישראליים בקרן, שיקבל מנהל הקרן מכלל המשקיעים בקרן, תחשב כתמורה בגין שירות שניתן לתושב ישראל בישראל ותחויב במע"מ בשיעור מלא; 

מנהל הקרן (חברת הניהול) תהיה רשאית לנכות מס תשומות הכרוך בפעילותה, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 38 ו-41 לחוק מע"מ. 

נזכיר, כי על מנת לעודד פעילות כאמור, של השקעות זרים בתעשייה הישראלית לרבות בהיי-טק הנופקו לקרנות אלה על-ידי רשות המיסים אישורים מקדמיים מכוח הוראות סעיף 16א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") – המזכים את המשקיעים הזרים בפטור ממס ביחס להכנסותיהם מהשקעותיהם בישראל.

חוזרי מס הכנסה מספר 9/2018 בפורמט PDF (לחץ/י כאן [ 509 kb ]) ו- 10/2018 בפורמט PDF (לחץ/י כאן) מפרטים את התנאים לקבלת אישורים מקדמיים אלה לקרן הון סיכון ולקרן פרייבט אקוויטי, בהתאמה. נדרשת עמידה בכללים במישור המשקיעים ובמישור ההשקעות לרבות היקף מינימלי של השקעות מזכות בישראל וקיומה של הפרדה בין השותפים המוגבלים לשותף הכללי. 

החלטת המיסוי במסלול הירוק מאפשרת לראות את הקרן ואת שאר גופי ההשקעה כגוף "שקוף" לצרכי מע"מ, כזה שאינו חייב ברישום כ"עוסק" או כ"מוסד כספי" ובשל כך אינו נחשב ל"חייב במס". מנהל הקרן (חברת הניהול) תירשם כעוסק ודמי הניהול שהיא תגבה מהקרן יתחייבו במע"מ בהתאם לתמהיל המשקיעים בקרן. 

קישור לטופס 979 בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק", בנושא חיוב במס ערך מוסף של שירותים שניתנים לקרנות השקעה בהון סיכון ופרייבט אקוויטי. להורדת הטופס לחץ/י כאן.