article banner
מבזק מס 8/2024

חשיפת מע"מ - קבלת הלוואות מתושב חוץ

אסף בהר אסף בהר

חשיפת מע"מ - קבלת הלוואות מתושב חוץ

נבקש לעדכן כי לאחרונה אנו נתקלים בעוד ועוד מקרים בהם תחנות מע"מ מחייבות במע"מ תושבי ישראל אשר קיבלו הלוואה מתושב חוץ בגין "ייבוא שירותים" לישראל בגובה הריבית (לרבות ריבית רעיונית – במקרים בהם ההלוואה היא ללא ריבית והצמדה לרבות שטר הון). נציין, כי ככל ועסקינן במקבל הלוואה שהוא "עוסק" הרי שככל וכספי ההלוואה משמשים אותו לצורך פעילות החייבת במע"מ – אין מניעה בידו לקזז את מס התשומות הנובע מתשלומי הריבית (בעת תשלום הריבית, העוסק נדרש להוציא חשבונית מס עצמית עבור הריבית המשתלמת[1]) – קרי, העוסק זכאי לקזז את המע"מ מהחשבונית העצמית. יחד עם זאת, ככל וכספי ההלוואה משמשים או ישמשו אותו לפעילות שאינה חייבת במע"מ – כגון: רכישת פעילות ו/או נכסים בחו"ל, רכישת מניות (בישראל או בחו"ל), פעילות פטורה ממע"מ (השכרה למגורים) וכיו"ב  - העוסק אינו זכאי לקזז את מס התשומות שכן אינו משמש לפעילות חייבת במע"מ[2]. 

במידה ומקבל ההלוואה הוא יחיד או גוף שאינו "עוסק" לצרכי מע"מ (חברה שאינה רשומה כ"עוסק" לצרכי מע"מ, יחיד, נאמנות, שותפות, מוסד כספי, מלכ"ר) הרי שלטענת מע"מ קיימת חבות במע"מ כ"ייבוא שירותים", החייב במס הוא הקונה – מקבל ההלוואה – ולאור העובדה שמקבל ההלוואה אינו עוסק הרי שמדובר בהוצאה נוספת (היכולה להגיע לסכומים מאוד גבוהים) החלה על מקבל ההלוואה ובמע"מ  סופי. 

שיעורי הריבית בהם משתמש מע"מ הם ריבית 3(ט) או 3(י) לפי העניין. נזכיר כי בשנת 2024 ריבית 3(ט) נקבעה לשיעור של 6.91% וריבית 3(י) נקבעה לשיעור של 5.18% - ריביות אלה כוללות מע"מ; 

כך לדוגמא: חברה חדשה אשר מוקמת לצורך רכישת חברה ישראלית, ומקבלת הלוואה בסך של 10 מיליון ש"ח לצורך רכישת חברה ישראלית – 

חשיפה למע"מ: 10 מיליון * 5.18% = 518,000 ש"ח (כולל מע"מ); מע"מ בסך של 75,265 ש"ח לשנה. 

אנו סבורים שמע"מ טועה בחיובים כאמור; יחד עם זאת, על מנת להימנע מוויכוחים מיותרים מול מע"מ (מע"מ מקשה על הגעה לפשרות בעניין ומוכן ללכת לביהמ"ש) יש לדעתנו לבחון חלופות ופתרונות אחרים להעברת המימון – ונשמח לסייע בעניין. 


 
[1]  תקנה 6ד לתקנות מע"מ קובעת כי: "נעשתה עסקה בישראל, והמוכר או נותן השירות הוא תושב חוץ, תחול חובת תשלום המס על הקונה,.......". במידה והקונה הוא "עוסק" ידווח על כך באמצעות חשבונית מס עצמית. 
[2] סעיף 41 לחוק מע"מ: "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס."