Contents

אנחנו מבקשים להזכירכם כי עד סוף חודש יולי 2024 יש להגיש דיווח חצי שנתי על רווחי/הפסדי הון ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון בגין מכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ושלא נוכה בגינם מס במקור, ושנמכרו בתקופה שבין 1 בינואר 2024 ועד 30 ביוני 2024.
 
ככלל, המצבים השכיחים בהם חלה חבות הדיווח (בהם לא נוכה מס במקור), תהא:

1) יחידים וחברות אשר מנהלים את תיק ניירות הערך שלהם במוסדות כספיים וברוקרים מחוץ לישראל.

2) חברות להן "פטור מניכוי מס במקור מפעילות בשוק ההון" ולכן המוסדות הכספיים בישראל לא ניכו מס במקור.

כאמור, סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות כאשר לא נוכה במקור מלוא המס מרווח ההון.

דיווח כאמור יתבצע אחת לחצי שנה, עד ליום 31 ביולי ו- 31 בינואר של כל שנה וזאת ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח ושלא נוכה בגינם מס במקור בישראל.

לפיכך, יש להגיש את הדיווח האמור ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו במחצית הראשונה של שנת המס 2024 עד ליום 31.7.2024.

הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

1.  סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה (מספר אחד מסכם).

2.  סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה.

3.  סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו במהלך התקופה.

4.  סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים. 

5.  סכום המקדמה לתשלום כפי שעלה מהפירוט.

עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמת מס בהתאם לדיווח.

 

אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושא זה ונשמח לסייע לכם בדיווח, ככל ונדרש.