collaboration
מבזק מס 6/2024

רפורמה במיסוי עסקים זעירים

יגאל רופא יגאל רופא

רקע

על פי נתוני רשות המיסים בישראל קיימים היום כ- 400,000 עסקים קטנים ונרשמים כל שנה עוד כ- 60,000.

הכללים שחלים על עסקים גדולים, ברובם חלים גם על עסקים קטנים – לדוגמא: הגשת דוח שנתי, הגשת הצהרות הון, דווח ותשלום מקדמות, שמירת הוצאות וניהול חשבונות.

הכללים הללו יוצרים עומס ומכבידים על עסקים קטנים אלו, ובטווח הארוך עלולים לגרום לירידה בצייתנות בגלל חוסר הבנה או חוסר יכולת כלכלית להעזר ברו"ח. הכללים אף יכולים לגרום לוויתור על הפעילות העסקית כלל.

המחוקק הגדיר עסקים אלו כ"עסק זעיר" אשר מחזור עסקאותיו הינו עד לגובה מחזור של עוסק פטור למע"מ (120,000 ש"ח בשנת 2024).

עסקים אלו זקוקים למערכת מיסוי ברורה ופשוטה, שלא כמו הכללים הקיימים היום.

כללי עסק זעיר

המחוקק ביקש להקל על ציבור העסקים הזעירים, וקבע כדלקמן:

- יותרו הוצאות בשיעור קבוע (נורמטיבי) של 30% מהמחזור, במקום להסתמך על ההוצאות בפועל. פעולה זו מפשטת מאוד את חישוב ההכנסה החייבת במס.

לשר האוצר תהיה הסמכות לבטל את חובת תשלום המקדמות, כך שהמס ישולם רק בסוף השנה.

לשר האוצר תהיה הסמכות לפטור הגשת דוח שנתי לעסק זעיר.

לא יותרו לעסק הזעיר הוצאות בשיעור קבוע של 30% במידה ובעל העסק הזעיר:

מעסיק עובדים.

לא מנהל פנקסים קבילים.

היתה לו הכנסה מעסק או משלח יד שלא מיגיעה אישית.

חלק מהכנסתו מעסק או משלח יד התקבלה ממעסיקו באותה שנה.

חלק מהכנסתו מעסק או משלח יד יוחסה לו מתאגיד שקוף.

יותר מרבע מהכנסתו מעסק או משלח יד התקבלו מקרובו או מעסיקו בשלוש השנים האחרונות, הוא בעל שליטה בחברת מעטים, ועוד.

קיימים שני מסלולים העומדים בפני עסק זעיר:

- מסלול משולב - יותר שיעור ההוצאות הקבוע בסך 30% והעסק ייחשב עוסק פטור לעניין מע"מ.

- מסלול רגיל – יידרשו הוצאות לפי הכללים הרגילים (באופן מדויק) והעסק ייחשב עוסק מורשה.

תחולת החוק הינה מיום 1.1.2024 והוא חל לגבי הכנסות שיופקו החל מיום זה. כלומר החל מהדוח לשנת 2024 שיוגש בשנת 2025 הכללים יחולו.

סיכום

הרפורמה שתיארנו לעיל, הינה בהחלט בשורה חשובה לעסקים הקטנים בישראל. בעקבותיה יצומצם הנטל הבירוקרטי על העסקים הקטנים, כך שבמקרים רבים הרפורמה תפטור את בעלי העסקים מחבויות שונות כמו הגשת דו"ח שנתי ותשלום מקדמות.

בכך, יחסכו בעלי עסקים קטנים זמן רב שמוקדש כיום למיצוי זכויותיהם ולדיווח, ובמקרים רבים גם יחסכו את ההוצאה על ייצוג מקצועי מול רשות המיסים.

 

את שאלותיכם ניתן להפנות במשרדנו ל:

 רונית עזר, רו"ח

טלפון: 03-7106669

Ronit.ezer@il.gt.com

 אור פתולאי, מתמחה

טלפון: 03-7106686

Or.Patulay@il.gt.com