תמונה של אחד האייקונים
מבזק מס 14/2024

היערכות לקראת העלאת שיעור המע"מ מ- 17% ל- 18%

אסף בהר אסף בהר

שיעור המע"מ מ- 17% ל- 18%

ביום 28.2.2024 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשפ"ד – 2024, במסגרתו יועלה שיעור המע"מ מ- 17% ל- 18%, וזאת החל מיום 1.1.2025. 

ביום 14.4.2024 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספים) (תיקון), התשפ"ד-2024, במסגרתו תוקן צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992 כך ששיעור מס השכר ומס הרווח המשולמים על פעילות בישראל של מוסד כספי יועלה מ- 17% ל-18%, וזאת החל מיום 1.1.2025. 

נציין, כי בהתאם לפרסומים בתקשורת, במשרד האוצר בוחנים אפשרות להקדים את העלאת שיעור המע"מ כאמור, ל-1 ביולי 2024. 

מצאנו לנכון לעדכן אתכם במשמעויות של השינוי על מנת שתוכלו להיערך בהתאם. בהנחה שהשינוי ייכנס תוקף החל מ- 1.1.2025 (להלן – "היום הקובע") יחול שיעור המס החדש על כל העסקאות שהמועד לחיוב במס לגביהם יהיה החל מאותו יום.  

1. עסקאות מסוג מכר של טובין: 

1.1. בעיקרון, מועד החיוב במס במכירתם של טובין הינו המועד שבו נמסרים הטובין ללקוח, ולכן כדאי לשקול הקדמת הספקת מוצרים במקרים שבהם התחייבתם במחיר ללקוח שהוא צרכן סופי (קונה שאינו עוסק) מבלי שתוכלו להשית עליו את התוספת שתחול. יש לזכור שאם לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה, או את חלקה לפני שהמוצר סופק ואותו מוצר יסופק לאחר היום הקובע יהיה עליכם להתחייב במס לפי שיעור המע"מ החדש, וזאת גם אם הוצעתם חשבונית מס ושילמתם את המע"מ לפני המועד החוקי. 

1.2. טובין שיסופקו ללקוחות לפני היום הקובע יחויבו במע"מ בשיעור של 17% גם אם התמורה או חלקה טרם שולמה, או שהתמורה תשולם בתשלומים לשיעורין לאחר היום הקובע.  

1.3. על אף האמור לעיל, בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס בעת קבלת הכסף ועל הסכום שהתקבל – בסיס מזומן: 

       א. עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון ש"ח; 

       ב. עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;[1]

עוסקים כאמור בסעיף 1.3 לעיל, מועד החיוב במס לגביהם יחול על בסיס מזומן, ולכן כדאי לשקול קבלת התמורה לפני היום הקובע על מנת ליהנות משיעור מע"מ של 17% ולא 18%.  

2. עסקאות מסוג מתן שירותים: 

2.1. במתן שירות קיימים שני מועדים אפשריים לחיוב במס, ומועדים אלו הם הקובעים לגבי שיעור המס שיחול. 

2.2. סעיף 24 לחוק מע"מ, קובע כי במתן שירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל – בסיס מזומן. משמע, שמועד קבלת התמורה הוא שיקבע את שיעור המס שיחול. תקבולים שיתקבלו לפני היום הקובע יתחייבו במע"מ של 17%, ואילו תקבולים שיתקבלו ביום הקובע או לאחריו יתחייבו במס של 18%. לפיכך, במקום שסוכם מראש עם צרכן סופי (מי שאינו עוסק) על מחירה של עסקה ככוללת מע"מ, יש מקום לנסות לסכם עם מקבל השירות על הקדמת תשלומים לפני היום הקובע או לחילופין להודיע ללקוח כי תשלומים לאחר היום הקובע יחייבו אותו בתוספת המע"מ של 1%. 

2.3. יחד עם זאת, סעיף 29(1א) לחוק מע"מ, קובע כי בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון ש"ח וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א[2] להוראות ניהול ספרים, יחול החיוב במס עם נתינת השירות – בסיס מצטבר; 

לגבי שירות מתמשך שלא ניתן להפריד את חלקיו – מועד החיוב במע"מ הוא בגמר מתן השירות או בעת קבלת התמורה – המוקדם מבניהם, ולכן גם במקרים כאלו ניתן להוזיל את המחיר לצרכנים ע"י הקדמת התמורה. 

3. עסקאות מסוג מכר של מקרקעין: 

3.1. מועד החיוב במס לגבי מכר של נכסי מקרקעין הוא עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה, או לשימושו, או עם הרישום על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין  – המוקדם מביניהם. על אף האמור לעיל אם משתלמים סכומים כל שהם לפני המועד הנ"ל מתחייב כל תשלום במס במועד תשלומו.

3.2. כל נכס מקרקעין שיימסר לקונה (לרשות הקונה או לשימושו) או שיבוצע רישום בטאבו על שמו של הקונה לפני היום הקובע יהיה לגביו חיוב במע"מ בשיעור של 17%, ואילו לגבי נכס מקרקעין שיימסר לקונה אחרי היום הקובע יהיה חיוב במע"מ לגביו בשיעור של 18%, ברם ככל וישולמו לגביו תשלומים לפני היום הקובע – התשלומים יחויבו במע"מ בשיעור של 17%. 

3.3. לכן, מי שמכר לדוגמה מקרקעין שימסרו ביום הקובע או אחריו, והבטיח את עצמו בהסכם המכירה לכך שאם יחול שינוי במע"מ הוא יחול על הקונה, יוכל לפנות לקונה ולהציע לו הקדמת תשלומים וכך ישפר את תזרים המזומנים שלו.

4. עסקאות מסוג של עבודות בנייה: 

4.1. לפי חוק מע"מ עבודות בנייה מוגדרות: ""עבודות בנייה" – לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, הכשרת קרקע וכיוצא באלה." 

4.2. בעסקאות אלו מועד החיוב במס הוא עם השלמת העבודה, או העמדת המקרקעין שבהם נעשו עבודות הבניה לרשותו של המזמין – המוקדם מביניהם. על אף האמור, אם מתקבלת תמורה לפני המועד הנ"ל, יוקדם מועד החיוב במס למועד קבלת התמורה לגבי כל תמורה שמתקבלת.

4.3. עולה מכך, שבעסקאות אלו יחול שיעור מע"מ של 17% אם עבודות הבניה יסתיימו עד ליום הקובע, בין אם העבודה נמסרה ובין אם לאו, וכך יהיה גם לגבי כל התשלומים שישולמו עד ליום הקובע. מאידך, בעבודות שיסתיימו לאחר היום הקובע יחול שיעור מס של 18% רק לגבי יתרת התשלומים שישולמו ביום הקובע או אחריו.

4.4. לפיכך, בעבודות בניה לצרכן סופי (מי שאינו עוסק) שסוכם עימו מראש מחיר הכולל מע"מ, כדאי   להשלים את העבודה עד למועד הקובע או לנסות להקדים את קבלת התמורה. במקרה שבו השינוי במע"מ יחול על הקונה, ניתן לפנות אליו ולהציע לו את הקדמת התשלום ובכך לשפר את תזרים המזומנים. 

5. עסקאות שמועד החיוב לגביהן חל על בסיס מזומנים – תקנה 7 לתקנות מע"מ: 

5.1. תקנה 7 לתקנות מע"מ קובעת רשימה של מקרים וסוגי עסקאות לגביהן, חל מועד החיוב במס, על בסיס מזומן, כדלהלן: 

  • עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות ניהול ספרים – תוספת ג' (קמעונאים) ככל שהיא נוגעת לעוסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 של אותה תוספת; תוספת ה' (בעלי מקצועות חופשים); תוספת ו' (רופאים); תוספת ז' (בעלי בתי ספר לנהיגה); תוספת ח' (בעלי בתי ספר); תוספת ט' (מתווכי מקרקעין); תוספת י' (מתווכי רכב); 
  • עסקאות של השכרת נכסים; 
  • עסקאות כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע"מ, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות; 
  • עסקאות של מתן אשראי; 

עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתבי עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה. 

יצוין, כי בעסקאות כאמור, לא יחול בסיס מזומן במידה ומחיר העסקה הושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף. 

בהתאם, תשלומים שיתקבלו לפני היום הקובע  יחויבו במע"מ בשיעור של 17% ואילו תשלומים שישולמו ביום הקובע או אחריו יחויבו במע"מ בשיעור של 18%. 

6. תשומות שלא ניתן לקזזן: 

6.1. במקרים בהם לא ניתן לקזז תשומות בגין רכישת נכסים או קבלת שירותים, מומלץ להקדים רכישות (בתנאי שהטובין יתקבלו בפועל לפני היום הקובע) או את קבלת השירותים, או במקרים מסויימים בהם המוכר /נותן השירות מתחייב לפי בסיס מזומן (ראה סעיפים קודמים), להקדים את התשלומים.

כך לדוגמא, ניתן להקדים: 

א. רכישת רכבים פרטיים; 

ב. תשלומים בגין שירותים ונכסים שהתשומות בגינן אינן מוכרות במלואן או בחלקן, כגון הוצאות אחזקת רכב (תיקונים, דלק) או אצל חברות אחזקה, שעל-פי גישת מע"מ זכאיות לנכות 25% בלבד ממס התשומות הכלליות (רואה חשבון, משרד, משפטיות). 

7. ייבוא: ביבוא טובין, משולם המס על פי יום השחרור מהמכס. לפיכך, באם מדובר בטובין שלא ניתן לקזז בגינן את התשומות, מומלץ להקדים את יום השחרור מהמכס לפני היום הקובע. 

8. מס שכר וריווח על מוסדות כספיים: כאמור, במקביל להעלאת המע"מ מ- 17% ל-18%, יועלה מס השכר ומס הרווח החל על מוסדות כספיים מ-17% ל- 18% - 

לפיכך, באם חל מס שכר על המשלם (מוסדות כספיים), מומלץ לשקול הקדמת תשלומי שכר חריגים (למשל: משכורת 13, דמי הבראה, מענקים) לפני היום הקובע. 

 
[1] יצרן שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ש"ח אך אינו עולה על 3,800,000 ש"ח, או שמחזור עסקו פחות מ- 2,150,000 ש"ח אך בעסקו יותר מ- 6 מועסקים ולא יותר מ- 17 מועסקים; 
[2] תוספת יא ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים ואחרים.