Contents

ברצוננו לעדכן כי רשות המיסים פרסמה לאחרונה החלטת מיסוי חדשה בנושא: ניכוי מס במקור במכירת נכסים דיגיטליים (החלטת מיסוי 5711/24).

ההחלטה מתייחסת לחברה פרטית בישראל (להלן: "החברה"), הפועלת תחת רישיון רגולטורי, בעבור לקוחותיה בזירות מסחר של מטבעות דיגיטליים (מסוג ביטקוין ואית'ריום) (להלן: "הנכסים הדיגיטליים").

החברה מאפשרת ללקוחותיה לקנות, למכור ולהחליף (בנכס דיגיטלי אחר) את הנכסים הדיגיטליים ב"מעגל סגור", כך שהחברה היא זו שתרכוש את הנכסים ותחזיק אותם עד המכירה או ההחלפה. כלומר, הלקוחות אינם המחזיקים הישירים של המטבעות הדיגיטליים שהם רוכשים. 

ניהול הנכסים הדיגיטליים ב"מעגל סגור" מאפשר לחברה לקבוע את רווח ההון המדויק במכירת או החלפת הנכסים הדיגיטליים, ולנכות מס במקור מרווח ההון. 

במסגרת החלטת המיסוי נקבע הסדר כדלהלן: 

1. העברת כסף "פיאט" מהחברה לזירות המסחר, לצורך רכישת נכסים דיגיטליים עבור לקוחות החברה, תהיה פטורה מניכוי מס במקור.

2. עסקת חליפין של נכסים דיגיטליים הינה "מכירה", כהגדרתה בפקודה, של הנכס הדיגיטלי שנמסר ומנגד רכישה של נכס דיגיטלי אחר.

3. במכירה של נכס דיגיטלי עבור הלקוח אשר נרכש על ידי החברה במעגל סגור, בין אם תמורת כסף "פיאט" ובין אם בעסקת חליפין, החברה תהיה ה"חייב" בניכוי המס במקור בגין המכירה ויחולו ההוראות הבאות לצורך ניכוי המס במקור בלבד: 

3.1 יחיד - בהתאם לשיעור המס המירבי הקבוע בסעיף 91(ב)(1) לפקודה וזאת מרווח ההון הריאלי שיתהווה מהמכירה.

3.2 חבר בני אדם - בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, מרווח ההון הריאלי שיתהווה מהמכירה. 

3.3  לקוח שהציג אישור תקף מפקיד השומה על פטור מניכוי מס במקור או על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מכוח תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז 1977, שיעור ניכוי המס יהא בהתאם לקבוע באישור.

4. בעת מכירת נכסים דיגיטליים במעגל סגור, יראו אותם, לעניין המחיר המקורי ויום הרכישה כנמכרים על פי סדר רכישתם עבור הלקוח, מהראשון עד האחרון (FIFO) .

5. החלטת המיסוי ניתנה לחברה רק לצורך מתן הוראות לניכוי המס במקור, כך שבידי פקיד השומה הסמכות המלאה לקביעת שומות לחברה וללקוחותיה. 

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות ותנאים נוספים.

 

אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושא החוזר ובנושאים נוספים הקשורים להיבטי המס בפעילות במטבעות דיגיטליים.