תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 33/2023

הארכת מועדים ודחיית תקופות דיווח בהליכי מס

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

מלחמת חרבות ברזל - פרסום החוק המסדיר הארכת מועדים ודחיית תקופות דיווח בהליכי מס ונוהל אורכות מייצגים  

בהמשך למבזקנו מיום 23 בנובמבר 2023 נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 28 בנובמבר 2023 פורסם חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023 (להלן: "החוק"), הקובע כלהלן:
 
על פי סעיף 2 לחוק, לעניין כל אחת מהתקופות שנקבעו בהוראות חקיקת המס המפורטות בסעיף, אם יום תחילתה של התקופה שנקבעה חל לפני ה - 7.1.24 והיום האחרון של התקופה שנקבעה חל בין התאריכים 7.10.23 ל - 7.3.24, יידחה מועד סיום התקופה בשלושה חודשים, קרי עד ה - 7.6.24.

בהקשר זה מביא החוק לדחייה של המועד האחרון, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • הגשת בקשה למענק עבודה.
  • הגשת בקשה להחזר מס.
  • הגשת השגה על שומה.
  • קביעת שומה בחוקי מס שונים. 

ובנוסף, סעיף 2 לחוק קובע דחייה במועדי החיוב בהקשר לסעיף 3(ט1) כמפורט להלן:
     
מועד החיוב לעניין 3(ט1), בהתייחס ליתרות חובה צבורות לסוף שנת 2022 ידחה בשלושה חודשים, כלומר: לנישום תהיה אפשרות להחזיר את יתרת החובה שנמשכה ומועד החיוב בגינה שהיה אמור להיות ב 31.12.23, וזאת עד ליום 31.3.24. יובהר כי אם יתרת החוב לא תיפרע עד המועד האמור מועד החיוב בגינה (לרבות הפרשי הצמדה וריבית) יהיה לפי מועד החיוב המקורי בהתאם להוראות הסעיף.

הארכת תקופות לעניין דירה יחידה ודירת מגורים מזכה בחוק מיסוי מקרקעין
סעיף 3 לחוק קובע כי בכל הנוגע למשך התקופה שבה משפרי דיור יכולים להחזיק בשתי דירות מגורים, ועדיין להיחשב כבעלים של דירה יחידה לצורך הטבות המס הניתנות בחוק לבעלי דירה יחידה, נקבע כי תינתן הארכה של 3 חודשים, או עד ה - 7/4/2024 (המאוחר מבין השניים).

דחייה זו תינתן גם אם רק חלק מהתקופה שבה נקבע בחוק כי ניתן למכור את הדירה בפטור ממס לדירה מזכה חל בתקופה שבין ה -7/10/2023 ל-7/1/2024. כך למשל, מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ב-8/10/2023, יעמדו לרשותו 3 חודשים נוספים מה - 7/1/2024 עד ה - 7/4/2024. מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ב-1/3/2024 יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה, קרי עד ה-1/6/2024.
 
התיישנות לעניין הגשת דוחות מס  
סעיף 4 לחוק קובע כי דוח מס שהגיש נישום לשנת המס 2022 שיוגשו עד ליום 31.1.24 יחשבו לעניין התיישנות כאילו הוגשו ביום 31.12.23, ובלבד שנישום שהיה חייב בהגשת דוח לשנות המס 2020 ו - 2021 הגיש את הדוח לשנת המס 2020 במהלך שנת המס 2021 ואת הדוח לשנת המס 2021 במהלך שנת המס 2022.
 
הארכת תקופת ההתיישנות 
הוארכה תקופת ההתיישנות של דיוני השומה לגבי שנות מס שהיו אמורות להתיישן בתום שנת 2023 (ככלל: שנת 2018) לתקופה של שלושה חודשים נוספים מתום התקופה הקובעת, קרי עד ה - 7.4.20.
 
לפרסום החוק המלא לחץ/י כאן.
 
עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2022 - הסדר האורכות למייצגים
בשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלות לציבור המייצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ, לעדכן שנית את הסדר האורכות למייצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022 שהינה בעיקר, כדלקמן:

  • מועד ההגשה השני למכסת דוחות היחידים, שנקבעה בשיעור 50% ליום 31.12.2023, יידחה עד ליום .31.1.2024
  • מועד ההגשה השלישי למכסת דוחות היחידים, שנקבעה בשיעור 100% ליום 29.02.2024, יידחה עד ליום 31.3.2024.
  • מועד ההגשה השני למכסת דוחות החברות, שנקבעה בשיעור 45% ליום 31.1.2024, יידחה עד ליום 29.2.2024

להסדר האורכות המעודכן לחץ/י כאן.