תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 30/2023

הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לאור מלחמת חרבות ברזל

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

הקלות לעניין יישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

לאור מלחמת "חרבות ברזל"

ברצוננו לעדכן כי בשל מצב המלחמה רשות המיסים פרסמה הקלות לעניין:

1)  דרישות לעמידה בלוחות הזמנים להפקדת מסמכים רלוונטיים בידי נאמן בתוכניות חדשות להקצאה לעובדים.

2)  באופן הגשת המסמכים של תכניות אופציות חדשות לאישור רשות המסים. 

1)  הקלה בלוחות הזמנים בהפקדת מסמכים בידי הנאמן- ככלל, הוראות סעיף 102 לפקודה קובעות כי המניות, אופציות או כל זכות המוקנית מכוחן, יופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן לפחות עד תום התקופה.

רשות המיסים פרסמה הנחיות מבהירות את לוחות הזמנים לביצוע ההפקדה בידי הנאמן על מנת לעמוד בדרישות סעיף 102 לפקודה, כדלהלן:

א-  החברה נדרשת להעביר לידי הנאמן את החלטת הדירקטוריון המאשרת את ההקצאה לניצעים הרלוונטיים ("ההחלטה") בתוספת מסמכים נוספים המפורטים בהנחיה, תוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה.

ב-  בהענקת אופציות, החברה תעביר לידי הנאמן את כתבי ההענקה תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.

ג-   בהענקת מניות של חברה פרטית, החברה תעביר לנאמן את תעודות המניות המקוריות או עותק ממרשם בעלי המניות של החברה בו צוין מספר המניות המוקצות על שם הנאמן, תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.

ד-  בהקצאת מניות של חברה שמניותיה רשומות למסחר, החברה תפקיד את המניות בחשבון במוסד פיננסי המתנהל על שם הנאמן, תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה.

ההקלה של רשות המיסים קובעת כדלהלן:

במקרים בהם אחת מהתקופות המפורטות בסעיפים א-ד לעיל, הסתיימה או תסתיים בתקופה שמתאריך 01 באוקטובר 2023 ועד לתאריך 31 בדצמבר 2023, הרי שאותה תקופה תוארך עד לתאריך 31 בדצמבר 2023, וניתן יהיה לבצע את הפעולה הנדרשת באותה תקופה עד לתאריך 31 בדצמבר 2023 וזאת מבלי שיראו בכך אי עמידה בתנאי הסעיף, בעניין ההפקדה במועד ההקצאה.

2) הגשת תוכניות הקצאה חדשות-  ככלל, נדרש להגיש פיזית את התוכנית החדשה והמסמכים הנלווים לאישור פקיד השומה וקבלת חותמת נתקבל.

ההקלה של רשות המיסים קובעת כדלהלן:

יהא ניתן להודיע לפקיד השומה על הגשת תוכניות חדשות גם באמצעות מערכת פניות למשרדים (להלן: "מערכת פניות מייצגים") וגם באמצעות מערכת פניות הציבור באתר האינטרנט של רשות המיסים (להלן: "מערכת מפ"ל)

מועד הגשת תכנית ההקצאה במערכת המייצגים או במערכת מפ"ל, יחד עם כל המסמכים הנלוויים הנדרשים, יהווה המועד ממנו יחל מניין 30 הימים הדרושים בסעיף 102(א)(2) לפקודה.

יש לשמור את מספר הפניה במערכת מייצגים או במערכת מפ"ל, לפי העניין, כתיעוד להגשת תכנית ההקצאה.

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

אור פתולאי                                                                         

טל': 03-7106617

Or.Patulay@il.gt.com