תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 2/2018

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים

יגאל רופא יגאל רופא

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 בינואר 2018

סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות במקרה בו לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון.

דיווח כאמור יתבצע אחת לחצי שנה,  עד ליום 31 ביולי ו- 31 בינואר של כל שנה וזאת ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

לפיכך, יש להגיש את הדיווח האמור ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו במחצית השנייה של שנת המס 2017 עד ליום 31.1.2018.

הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

  1. סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה (מספר אחד מסכם);
  2. סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה;
  3. סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו במהלך התקופה;
  4. סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים;
  5. סכום המקדמה לתשלום כפי שעלה מהפירוט.

עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה.