תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 6/2018

הגבלת תחולת הוראות סעיף 3(ט1) למשיכות

יגאל רופא יגאל רופא

הגבלת תחולת הוראות סעיף 3(ט1)

למשיכות המבוצעות על ידי יחידים בלבד 

ביום 17 בינואר 2018, פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (להלן: "התיקון"), אשר, בין היתר, תיקן את הוראות סעיף 3(ט1)(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

יצוין, כי תחולת הוראות סעיף 3(ט1) הינה מיום 1 בינואר 2017 בכפוף להוראות המעבר שנקבעו בו.
כזכור, וכפי שפורט על ידנו במבזק מס' 4/2017, סעיף 3(ט1) אשר נוסף לפקודה כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ו-2016, נועד להסדיר את משיכות הכספים מחברות, לרבות הסדרת השימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי. 


בתיקון זה מתייחס המחוקק לסוגיה האם "בעל מניות מהותי" כולל גם חבר בני אדם, עמדת רשות המסים כפי שזו הוצגה במסגרת חוזר מספר 8/2017 בנושא: "סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה- מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה", קבעה כי בעל מניות מהותי כולל הן בעל מניות שהינו יחיד והן בעל מניות שהינו חבר בני אדם.
 
בתיקון האמור, המחוקק אמר את דברו בסוגיה ומיעט מהגדרת "בעל מניות מהותי" חברה שאינה "תאגיד שקוף".
לצורך הגדרת הסעיף, "תאגיד שקוף" מהווה חברה שהכנסתה או הכנסתה החייבת מיוחסת לבעלי הזכויות בה, למעט אם כל בעלי הזכויות בה הן חברות החייבות במס לפי סעיף 126(א).
 
תחולת התיקון הינה החל מיום 1 בינואר 2017 (תחולה רטרואקטיבית).
 
למעבר למבזק מס בעניין הוראות סעיף 3(ט1) בפורמט PDF לחץ/י כאן.