תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 4/2018

תיקון 245 לפקודת מס הכנסה - הרפורמה במיסוי חברות בית

יגאל רופא יגאל רופא
  1. הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 17 בינואר 2018, עבר בקריאה שנייה ושלישית החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245) התשע"ח-2018 (להלן: "התיקון"). התיקון, בין היתר מחליף את הוראות סעיף 64 (להלן: "סעיף 64 הישן") לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בסעיף 64 חדש (להלן: "סעיף 64 החדש"), אשר נועד להסדיר את מעמדן של "חברות הבית".
  2. בהתאם להוראות החוק הקודמות, ככלל, "חברת בית" היוותה חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, שכל רכושה ועיסוקה הוא החזקת בניינים או השכרתם כאשר תוצאת המס שלה בכל שנה מיוחסת לחבריה בהתאם לשיעור החזקתם בחברה.
  3. הוראות הסעיף הישנות היו קצרות ולכן אופן פרשנות הסעיף ויישומו נשען בעיקר על הפרקטיקה שהתפתחה, פסיקת בית המשפט והחלטות מקדמיות שניתנו לעניין חברה כאמור על ידי רשויות המס.
  4. התיקון קובע כללים ברורים לעניין מיסוי חברות בית ובעלי המניות בה. בנוסף נקבע כי חברות לא יוכלו לבחור אימתי להיות מסווגות כחברות בית אלא כי עליהן לבחור את אופן הסיווג, היה והן עומדות בכללים, תוך שלושה חודשים מיום התאגדותן. כמו כן, במסגרת התיקון נקבעו הוראות המעבר ביחס לחברות קיימות, שכבר הינן חברת בית או שיבקשו להיות חברות במסגרת תקופה של 60 יום מיום התחילה, ה-18 בינואר 2018 (להלן: "יום התחילה").
  5. יודגש כי לחברות קיימות ניתנה תקופה מוגבלת לבחור להחיל על עצמן את הוראות הסעיף, ושלאחריה חברות קיימות לא תוכלנה להחיל על עצמן את הוראותיו.
  6. לפיכך, ישנה חשיבות לבחינת מכלול ההשלכות הנובעות מהתיקון האמור, לבחון אפשרות להגיש בקשה להיחשב כ"חברת בית" בטרם יעברו 60 יום מיום התחילה וכן יש להיערך ביחס להוראות הסעיף בנוסחו החדש.
  7. החקיקה החדשה מעניקה וודאות ביחס לנקודות מסוימות שהיו במחלוקת מול רשות המסים ולכן ישנה חשיבות לבחון את מכלול החקיקה החדשה בקשר לאופן סיווגן של חברות אשר יכול להיות שיכולות להיכנס לתחולת הסעיף בהתאם להוראות המעבר, זאת לצד בחינת השפעותיה על חברות המהוות חברות בית.
  8. למעבר לעיקרי התיקון לחץ/י כאן.