article banner
03/2022

תיקון נוסח הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה בנושא תקרות פטור ממס לנכות

תיקון נוסח הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה בנושא תקרות פטור ממס לנכות

לקהל לקוחותינו וידידנו, שלום רב.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (להלן:"הסעיף"), מקנה פטור ממס על הכנסותיו של יחיד, העונה על אחד מהתנאים המפורטים בסעיף ועד לתקרת הכנסה אשר נקבעה בחוק.

ביום 4 בינואר 2022 פורסם תיקון לנוסח הוראות הסעיף, לפיו החל משנת 2022, נקבעו שתי תקרות של הכנסה פטורה מיגיעה אישית, לזכאים לפטור וזאת מכח סעיפים 9(5)(א) ו- 9(5)(א1).

לנוחיותכם מצ"ב הודעת מס הכנסה.לינק להודעה.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס

טל': 03-7106623

Einat.Maliar@il.gt.com

 ארז גואטה, יועץ מס

טל': 077-7706717

erez.gueta@il.gt.com

"מאמר זה נועד רק לצורך העברת מידע כללי בלבד ואין לראות בו יעוץ. כל נישום נדרש לפנות למומחה המס שלו על מנת לקבל יעוץ מקצועי בהתאם לצרכיו האישיים."