article banner
מבזק מס 2/2022

עדכון ביחס למיסוי הכנסות ממקרקעין

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

לאחרונה פורסם תזכיר חוק (להלן: "תזכיר החוק") במסגרתו מוצע לתקן (להלן: "התיקון המוצע") מספר הוראות חוק משמעותיים (ואפילו רטורואקטיביים) בחוק מיסוי מקרקעין, בפקודת מס הכנסה ובחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990, בנושאים הבאים:

  1.  קביעת תנאים להפחתה בשיעור מס שבח על קרקעות אשר נרכשו לפני 7 בנובמבר 2001 (ההפחתה המוצעת הינה ממס שולי למס של 25%, קרי מ- ממס מקסימאלי של 47% ל- 25%). 
  1.  עדכון מדרגות מס רכישה החלות ברכישת דירה יחידה. 
  1.  ביטול הפטור במסלול "ליניארי מוטב" (פיצול השבח כך שחלק השבח מיום הרכישה ועד יום 1.1.2014 יהא פטור ויתרת השבח תהיה חייבת במס בשיעור של 25%) החל על מוכרי דירת מגורים אשר נבנתה על קרקע שהייתה בבעלותם לפני שנת 1.1.2014 וזאת אם דירת המגורים על הקרקע תיבנה לאחר 31.12.2025.
  1.  החלת שיעור מס על הכנסות גבוהות לעניין רווח ממכירת דירת מגורים.
  1.  ביטול פטורים לתושבי חוץ - ביטול הפטור ה"ליניארי המוטב" ממס שבח במכירת דירת מגורים אשר נמכרה לאחר 1.1.2024, ביטול פטור בגין דירה יחידה וכן, ביטול פטור ממס על השכרת דירת מגורים (בהתאם לתקרת הפטור ובהתאם לעניין).
  1.  מיסוי דירות מעטפת.
  1. קיצור תקופת שחלוף דירת מגורים לעניין שיעורי מס החלים על בעלי דירה יחידה.

מדובר בהצעה לתיקון שיש בהם השפעה משמעותית ביחס למיסוי של הכנסות נדלן ובדגש על ההצעה לביטול להמסלול הליניארי המוטב ביחס לקרקעות ישנות וכן, ביטול פטורים לתושבי חוץ ובפרט ביטול הפטור הליניארי המוטב ולכן יש לבחון כיצד להיערך היה והחקיקה המוצעת תיכנס לתוקפה במתכונת כזו או אחרת.

למעבר לפרסום רשות המסים ביחס למהות התיקון המוצע לחץ כאן.

למעבר לתזכיר החוק לחץ כאן [ 105 kb ].