תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 6/2020

עדכון החלטות מיסוי בנושא מע"מ

אסף בהר אסף בהר

בתאריך 21/09/20 פורסמו שלוש החלטות מיסוי במע"מ כדלקמן:

 1. החלטת מיסוי בגין מתן שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת

בית תוכנה (עוסק שאינו תושב איזור אילת) נותן שירות לעוסק תושב אילת לצורך עסקו באזור אילת.

לקוחות אשר רכשו מהחברה תוכנה, מקבלים מדי שנה הצעה לקבלת שירות שוטף מהחברה שבמסגרתו החברה מספקת להם עדכוני תוכנה ומענה טלפוני שוטף לסיוע בתפעול התוכנה (להלן: "שירותי תמיכה בתוכנה"). בנוסף ובנפרד, החברה מציעה ללקוחות שירות ייעוץ מקצועי  בנושאים כגון: פנסיה, דיני עבודה וכיו"ב (להלן: "השירותים המקצועיים").

הבקשה:

עמדת מע"מ לגבי החבות במע"מ החלה על השירותים כאמור.

תמצית ההחלטה:

מכוח סעיף 6 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והחות ממסים), התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק אסח"א") תוקנה תקנה 20 א' לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות מיסים ) התשמ''ה-1985 (להלן: "תקנות אסח''א") הקובעת כי:

"על סוגי השירותים המפורטים להלן הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, ....:

 1. ....;
 2. שירות שהוא התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של טובין אלה:
  (א)..-(ג)...
  (ד) מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים;

בהתאם יש להבחין בין שירותי תמיכה לבין שירותים מקצועיים -

 1. שירותי תמיכה בתוכנה במחשב הניתנת על ידי החברה לעוסקים אילתיים הם מסוג שירותים הקבועים בסעיף 20א(2)(ד) לתקנות אסח''א "השירות ניתן לצורכי התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של מכונה לעיבוד נתונים או לגבי תוכנה המתוקנת על מחשב" ועל כן חייבים במע''מ בשיעור אפס .
 2. שירותים מקצועיים הניתנים על ידי החברה לעוסק האילתיים "לדוגמא, הקמה או תחזוקת אתר אינטרנט" חייב במע''מ בשיעור מלא.

על החברה להפריד בין שני סוגי השירותים בחשבונית המס היוצאת ללקוח בהתאם לגובה התמורה המתקבלת בשל כל מרכיב של שירות

לקריאת החלטת המיסוי בפורמט PDF לחץ/י כאן (208KB).

 1. החבות במע"מ בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות

חברה העוסקת בייזום ובניית דירות מגורים למכירה.

בהתאם להוראות חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 (להלן: "חוק המכר") נדרשת החברה להבטיח את הכספים ששילמו לה הקונים על חשבון מחיר הדירה, על דרך של מסירת ערבות בנקאית או העמדת פוליסת ביטוח מחברה מבטחת (להלן: "הערבות").

העמדת הערבות לטובת הקונה כרוכה בעלויות מימון (להלן: "עלות מימון הערבות") אשר ממומנות בפועל על ידי החברה ומשולמות מתוך כספי התמורה שהופקדו בחשבון הליווי.

הבקשה:

אישור כי ההוצאות בגין עלות מימון הערבות, הן בבחינת "הוצאות לטובת צד שלישי" כמשמעותו בתקנה 6(א) לתקנות מע"מ ועל כן אינן מהוות חלק ממחיר "העסקה" לעניין מע"מ.

תמצית ההחלטה:

עלויות מימון הערבות לא יהוו חלק ממחיר העסקה רק במידה שמתקיימים במצטבר כל התנאים הבאים:

 1. בעת חתימת הסכם המכר עם הקונה, תהא התייחסות בנוסח זהה לתוכן הרשום במסמך עלות מימון הערבות בין אם כנספח ובין אם בחוזה עצמו וכי אותם התנאים המצוינים בהסכם או בנספח כאמור יתקיימו בפועל והאמור הוא בהתאם להוראות סעיף 3א (ב) לחוק המכר. לעניין זה יצוין, כי יראו את התנאי של "הוציא קבלה על שם הקונה" .
 2. בכל המסמכים שיחתמו בקשר למכירת דירת המגורים, לרבות הסכם הליווי שעליו תחתום החברה עם המבטח לא יצוין, באף הקשר, כי הוראות סעיף 3א (ב) לחוק המכר לא חלות.
 3. במסמך החיוב שיוציא המבטח לחברה בגין עמלת מימון הערבות, יפורט שם הקונה וסכום עמלת הערבות שעל החברה לשלם בשביל הקונה וכי העתק ממנה יימסר לקונה. החטיבה המקצועית
 4. בחשבונית המס שתוציא החברה בגין מכירת דירת המגורים לקונה, יצוין במפורש, כפריט נפרד, גובה הסכום שמהווה הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאה "חיוב בגין עמלת ערבות חוק מכר" ובגין רכיב זה לא יגבה מע"מ מהקונה. למען הסר ספק יובהר, כי סכום זה לא יהא גבוה מהסכום שמשלמת החברה למבטח.

לקריאת החלטת המיסוי בפורמט PDF לחץ/י כאן (432KB).

 1. החבות במע''מ בשל סכומים המשולמים ע''י משרד הבנוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח – החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

חברה שעיסוקה בבניית דירות ומכירתם (להלן: "החברה" או "הזוכה") הרשומה כעוסק לעניין מע"מ, זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "המכרז" ו- "רמ"י" בהתאמה) לרכישת מקרקעין המיועדים לבניה למגורים.

בהתאם לתנאי המכרז, זוכה במכרז אשר ימכור דירה לזכאי משב"ש (להלן: "זכאי משב"ש) יקבל תוספת סבסוד הוצאות פיתוח (להלן: "תוספת סבסוד") המגיעים לזכאי משב"ש וזאת בהתאם למספר הדירות שימכרו על ידו לזכאי משב"ש. 

הבקשה:

אישור כי תוספת הסבסוד אינה חייבת במע"מ.

תמצית ההחלטה:

סעיף 12 לחוק מע"מ מהווה מקור חיוב במע"מ והוא קובע כי: "תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן – תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר;".

לעניין זה, תקנה 3 לתקנות מע"מ מונה רשימה סגורה של תקבולים כאמור שלא ייחשבו כחלק מן המחיר.

נקבע כי תוספת הסבסוד חייבת במע"מ -  התמורה המתקבלת בידי החברה ממשרד הבינוי והשיכון היא חלק מהתמורה שבין זכאי לבין החברה בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק כאשר התמורה בשל מכירת הדירה משולמת בחלקה על ידי זכאי ובחלקה משולמת על ידי משרד הבינוי והשיכון בדרך של תוספת הסבסוד עבור כל זכאי התמורה המתקבלת בידי החברה בדרך של תוספת סבסוד מהווה תרומה תמיכה וסיוע כמשמעותה בסעיף12 לחוק מאחר והתקבולים הללו אינם מנויים בתקנה 3 לתקנות ,התקבולים אלו מתקבלים בידי החברה חייבים במס בשיעור מלא ובגינם עליה להוציא חשבונית מס ולדווחה בהתאם להוראת החוק.

לקריאת החלטת המיסוי בפורמט PDF לחץ/י כאן (385KB).