תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 4/2020

תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ לציוד המשמש

בפעילות מזכה (הוראת שעה)

ביום 14 באוגוסט 2020, פרסם משרד האוצר טיוטת הצעה להוראת שעה בדבר מתן פחת מואץ ברכישת ציוד (להלן: "הוראת השעה"). מטרת התקנות המוצעות היא עידוד השקעות בענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה.

פחת מואץ הוא שיטה לעידוד השקעות הון באמצעות הטבות מס, בה מקדים הנישום את ניכוי ההוצאה בה נשא בגין רכישת נכס מסוים. בשיטת הפחת המואץ מתקצרת התקופה בה מנכה הנישום את ההוצאה בגין רכישת הנכס.

בהתאם לתקנות המוצעות שיעור הפחת לציוד המשמש בפעילות מזכה יהיה כפול משיעור הפחת שנקבע על פי דין (תקנות הפחת).

סקירה כללית של הוראת השעה:

  • ציוד - כמשמעותו בתקנות הפחת, לרבות מכונות ורכב עבודה, למעט משאיות.
  • תחולה - על ציוד שיירכש בתקופה מ - 1 בספטמבר 2020 ועד ל – 30 בנובמבר 2021 (להלן: "תקופת ההטבה") ויתחיל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו או עד 30 בנובמבר 2021, לפי המאוחר.
  • נדרש כי עיקר פעילותו של הנישום בשנת המס בה נתבע הפחת הינה "פעילות מזכה" (להלן: "פעילות מזכה") ובנוסף גם 50% לפחות מהכנסתו נובעת מפעילות מזכה (למעט הכנסה ממכירת נכס או זכות במקרקעין).

    מה נחשב לפעילות מזכה - פעילות ייצור בכל אחד מתחומי התעשייה, לרבות מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובניה, והפעלת בית מלון בישראל.

    מה לא נחשב לפעילות מזכה - פעילות אריזה, מסחר, תחבורה, החסנה, מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי.
  • נדרש כי הציוד הנרכש שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות מזכה בכל התקופה עד לסיום הפחתתו.
  • הוראת השעה לא תחול על ציוד שנקנה מקרוב, נתקבל בלא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 (שינוי ייעוד), רכישות שחלות עליהן הוראות חלק ה2 לפקודה (שינוי מבנה ומיזוג) וגם על ציוד המשמש לפעילות של נישום שקיבל רישיון, חזקה, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה.
  • יצוין כי ההטבה ניתנת לבחירת הנישום, העשוי שלא לבחור בכך אם צפוי שיוכל ליהנות יותר מקבלת פחת בשנים מאוחרות.

אנחנו נשמח לבחון יחד אתכם את עמידתכם בקריטריונים הנדרשים ואת השיקולים לבחירה האם להיכנס להוראת השעה.

 לצפייה בטיוטת התקנות לחץ/י כאן.