article banner
מבזק מס 36/2017

חיוב משיכת דיבידנד "בעל מניות מהותי" בשיעור מס מופחת

יגאל רופא יגאל רופא

תזכורת בדבר הוראת השעה

מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017 – חיוב משיכת דיבידנד "בעל מניות מהותי" בשיעור מס מופחת וסופי של 25% והיערכות ביחס לחלוקת דיבידנד ותיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה

להזכירכם, ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

(להלן: "חוק התוכנית הכלכלית" ו/או "התיקון") במסגרת חוק התוכנית הכלכלית בוצעו מספר תיקונים ביחס, בין היתר, לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

(להלן: "פקודת מס הכנסה"), ביניהם נקבעה הוראת שעה (להלן: "הוראת השעה") לפיה החל מיום 1 בינואר2017 ועד ליום 30  בספטמבר 2017, ייקבע מס מופחת על הכנסות דיבידנד בידי "בעל מניות מהותי" בשיעור מס סופי של 25%)

להלן: ("ההטבה") במקום 30% וזאת ללא חיוב במס יסף (3%) כהגדרתו בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.

דיבידנד מוטב נדרש לעמוד בכל התנאים המצטברים להלן:

  1. הדיבידנד חולק מרווחים שנצברו עד לתום שנת המס 2016;
  2. הדיבידנד חולק בתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר וסיומה ביום 30 בספטמבר 2017;
  3. בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל הדיבידנד על ידי החברה המחלקת, ובהפחתת ההכנסה מדיבידנד שמוסתה על פי הוראת השעה, לא פחת ממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו למקבל הדיבידנד מהחברה המחלקת בשנות המס 2015 ו- 2016.
  4. עוד יצוין, כי לא יותר קיזוז הפסד הון מניירת ערך אחרים כנגד ההכנסה מהדיבידנד המוטב.

 

בהתאם לחוזר מס הכנסה, בדבר הוראת השעה כאמור, להלן הנחיות לפעולה למימוש ההטבה:

  • על מניות מהותי המבקש כי ניכוי המס מהדיבידנד המוטב יהא 25%, יצהיר כלפי החברה המחלקת, בטופס 805/א כי הוא עומד בתנאי הזכאות ויצרף לטופס ההצהרה אישור כי הוא בעל תיק פעיל במס הכנסה.
  • חברה המחלקת דיבידנד תצרף לטופסי הדיווח 804 וטופס 804/א את טופס 805/א ותציין בטפסים כאמור כי הדיבידנד חולק בהתאם להוראת השעה.

למעבר למבזק המס בדבר הוראת השעה בפורמט PDF  לחץ כאן.
להרחבה בעניין זה ראה בפורמט PDF חוזר מס הכנסה.

נבקש להזכיר גם את תיקון סעיף 77 וביטול סעיף 81 לפקודת מס הכנסה

(להלן: "תיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה"( שבוצע במסגרת התיקון, לפיו מנהל רשות המיסים רשאי להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, בהתאם להוראות הסעיף והתניית חובת היוועצות בוועדה, לעניין זה.


בתיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה מדובר בדיבידנד שלא חולק בשיעור של לפחות 50% מתוך רווחיה לשנה פלונית, לבעלי מניותיה עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלונית האמורה (להלן: "התקופה הנדרשת")


מדובר באותם מקרים בהם החברה צוברת רווחים רבים במהלך התקופה הנדרשת, ואותם רווחים בלתי מחולקים, נצברים בלא תכלית כלכלית הקשורה לפעילותה החברה.
הסכום אותו רשאי המנהל להורות לחלוקה, הינו מחצית הסכום שלא יעלה על סכום הרווחים שהחברה הייתה רשאית לחלק כדיבידנד בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") לאחר החלוקה האמורה, לא יפחתו רווחיה הצבורים לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראות המנהל, משלושה מיליון שקלים.


לעניין זה, יצוין כי נקבעו חבריה הועדה, שתדון בהוראת חלוקת הרווחים שלא מחולקים של חברת מעטים, כך שככל הנראה רשות המסים מתכוונת לאכוף עניין זה. לעדכונכם לגבי רשימת המועמדים לכַהן כחברים בוועדה המייעצת, נציגי המגזר הפרטי בוועדה כוללים את פרופ' יצחק הדרי, רו"ח שלומי שוב ופרופ' מומי דהן ואילו עובדי המדינה כוללים את רו"ח עפרי שלו, עו"ד מיכל טולדנו, רו"ח אבי בכר ורו"ח ציפי יוסף, שהינם בכירים ברשות המיסים. חברי הוועדה המייעצת ייבחרו על ידי מנהל רשות המיסים מתוך הרשימה הנ"ל, בכפוף להוראות סעיף 81 לפקודת מס הכנסה.


למעבר הודעת שר האוצר שפורסמה בפורמט PDFלחץ כאן.
למעבר למבזק המס בדבר תיקון סעיף 77 לפקודהבפורמט PDFלחץ כאן.
 

לסיכום 

יצוין כי הוראת השעה לחלוקת דיבידנד מוטב עומדת להסתיים ולכן, אנו ממליצים ליחידים וחברות עבורן הדבר רלוונטי לבחון את האפשרות לבצע חלוקה כאמור בהקדם, וזאת בשים לב לכך שייתכן ורשות המסים תפעיל את סמכותה מכוח סעיף 77 לפקודת מס הכנסה.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com