article banner
מבזק מס 32/2017

הצהרה של חייב במס ריבוי דירות

יגאל רופא יגאל רופא

מס ריבוי דירות

תזכורת בדבר ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות עד ליום 31 ביולי 2017

כאמור במבזקי מס קודמים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016, נקבע כי ביחס למס ריבוי דירות המוטל על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות") לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, בדבר שנת המס 2017.לפיכך, נקבע כי חייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנה, עד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.

ביום 14 ביוני 2017 פרסמה רשות המיסים הודעה כי בהוראת מנהל הרשות ובהתייעצות עם שר האוצר ביום זה, מועד הדיווח והתשלום לפי חוק מיסוי על ריבוי דירות נדחה ליום31 ביולי 2017, לאחר שנדחה קודם לכן ליום 30 ביוני 2017.

נבקש להזכירכם כי המועד קרב ובא, וכי יש להגיש למנהל הצהרה לגבי שנת 2017 עד לתום חודש זה. כמו כן, יצוין כי סוגיית מס ריבוי דירות עדיין עומדת בבג"ץ וכי אין החלטה מוחלטת לגביה ולכן חובת הגשת הדיווח עד לתום החודש הנוכחי מחייבת היערכות בהתאם.

להרחבה בעניין מס ריבוי דירות בפורמט PDF לחץ/י כאן (363KB).

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com