article banner
מבזק מס 34/2017

דחיית מועד הדיווח ותשלום מס ריבוי דירות

יגאל רופא יגאל רופא

מס ריבוי דירות 

נדחה מועד הדיווח ותשלום מס ריבוי דירות עד ליום 1 בספטמבר 2017 

כאמור במבזקי מס קודמים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז - 2016 (להלן: "חוק ההתייעלות"), נקבע כי ביחס למס ריבוי דירות המוטל על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות") לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, בדבר שנת המס 2017. לפיכך, נקבע כי חייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנה, עד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 31 ביולי 2017, פורסמה הודעת מנהל רשות המסים בדבר דחיית מועד הדיווח בדבר ההצהרה ותשלום מס ריבוי דירות לגבי שנת המס 2017, (ליום 1 בספטמבר 2017) לאחר שמועד זה כבר נדחה קודם לכן כזכור, ליום 31 ביולי 2017.
 

להודעת מנהל רשות המסים שפורסמה בפורמט PDF לחץ/י כאן (203KB)

להרחבה בעניין מס ריבוי דירות בפורמט PDF לחץ/י כאן (363KB)

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com