article banner
מבזק מס 35/2017

בוטל חוק מס ריבוי דירות

יגאל רופא יגאל רופא

מס ריבוי דירות - בוטל חוק מס ריבוי דירות

בהמשך למבזקי המס קודמים בנוגע לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז– 2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") ביחס למס ריבוי דירות המוטל על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות") ולאחר שפורסם כי מועד הדיווח ותשלום מס ריבוי דירות נדחה, פעמים חוזרות ונשנות, ברצוננו לעדכנכם כי ביום 6 באוגוסט 2017 פורסם פסק הדין של בית-המשפט העליון לפיו החליט בית המשפט העליון, ברוב דעות, על ביטולו של פרק יב' לחוק ההתייעלות. כלומר, הוחלט על ביטולו של חוק מס ריבוי דירות ועל החזרת הדיון לועדת הכספים.


למעבר לפסק הדין בעליון בפורמט PDF לחץ כאן (1064KB).
למבזק המס בנוגע למס ריבוי דירות בפורמט PDF לחץ כאן (363KB).

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com

עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com