article banner
מבזק מס 37/2017

שינוי מבנה-תיקון 242 לפקודת מס הכנסה

יגאל רופא יגאל רופא

אנחנו מתכבדים לעדכן אתכם כי אושר החוק לתיקון הפרק בפקודת מס הכנסה העוסק בשינויי מבנה (להלן:"התיקון").

מטרת התיקון הינו הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בעת ביצוע שינויי מבנה, כניסת משקיעים לחברה לאחר שינוי המבנה, מימוש זכויות בעלי המניות עובר לשינוי המבנה ויצירת אחידות בין הסעיפים השונים בפקודת מס הכנסה העוסקים בשינויי מבנה.

עיקרי השינויים הינם כדלהלן:

תקופת המגבלות תחול ממועד שינוי המבנה – ככלל, המגבלות בגין שינוי המבנה יחולו במשך שנתיים ממועד שינוי המבנה (זאת חלף ככלל שנתיים מתום שנת המס עובר לתיקון).

הקלה על שיעורי הגודל בין החברות המשתתפות בשינוי המבנה – שווי השוק של כל אחת מהחברות המשתתפות המיזוג יוכל להיות עד פי 9 משווי השוק של החברות האחרות (חלף שווי שוק של עד פי 4 עובר לתיקון, ורק במקרים מיוחדים לפי יחס של עד פי 9).

הקלה במגבלת הדילול החלה על בעלי המניות

  • ככלל, בעלי מניות עובר לשינוי המבנה יוכלו לדלל את החזקותיהם בתקופת המגבלות עד לשיעור החזקה של 25% בחברה הקולטת (ככלל, חלף אפשרות לדילול עד לשיעור החזקה של 51% עובר לתיקון).
  • ההגבלה על שיעור ההחזקה לא תחול במיזוג בין חברת אם ובת בשליטה מלאה.
  • בעלי מניות שהעבירו נכס לחברה עתירת מחקר ופיתוח לא יהיו כפופים למגבלת דילול בתנאי שלא ימכרו את החזקותיהם במשך שנתיים ממועד העברת הנכס.

שינוי מבנה יוכל לכלול תשלום מזומן – ככלל, הקלה על האפשרות לתשלום מזומן במסגרת מיזוג לבעלי מניות בחברה המתמזגת כך שלא תהא הפרה של תנאי המיזוג, בהתקיים:

  • בעל המניות וקרוביו ימכרו בתמורה למזומן את כל החזקותיהם ולא יקבלו מניות בחברה הקולטת או
  • התמורה הינה שילוב של מניות החברה הקולטת ומזומן, אזי ההקלה תחול רק על בעל מניות שאינו בעל מניות מהותי ומרכיב המזומן יוגבל לעד 40% מהתמורה במסגרת המיזוג, בכפוף להתקיימות תנאים נוספים המפורטים בסעיף.

מעבר מהודעה מראש לדיווח בדיעבד – ככלל, שינוי מבנה בדרך של מיזוג על דרך החלפת מניות לפי 103כ או פיצול אנכי (פיצול לחברה בת) לא יחייב אישור מראש, אלא רק דיווח בדיעבד (תוך 30 יום).

הקלה על שינוי מבנה ומימוש בתקופת ההגבלות באיגוד מקרקעין.

הגבלת הפטור ממס לתושב חוץ – ככלל, תושב חוץ יהא זכאי לפטור ממס לפי סעיף 97 לפקודה במידה והיה זכאי לפטור במועד שינוי המבנה או לפטור חלקי במידה והמניה של החברה הקולטת נסחרת בבורסה בישראל בכפוף לתנאים המפורטים במסגרת הסעיף.

מגבלת קיזוז ההפסדים

  • ההגבלה הורחבה ונקבע כי במסגרת מיזוג תחול גם על הפסדים שנוצרו מחוץ לישראל.
  • נקבע מנגנון להגבלת קיזוז הפסדים בשינוי מבנה במיזוג על דרך החלפת מניות.
  • ניתנה הקלה ונקבע כי מגבלת קיזוז ההפסדים לא תחול במקרה של מיזוג בין חברת אם ובת בשליטה מלאה, שווי השוק של חברת האם עולה על פי תשע על שווי חברת הבת ובכפוף להתקיימות תנאים נוספים.

הוראות התיקון חלות על שינוי מבנה ממועד פרסומו, עם זאת נקבעו הוראות מעבר לגבי שינויי מבנה שבוצעו בעבר.

לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242) בפורמט PDF, לחץ כאן (144KB).

אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה לגבי בחינת אפשרות לביצוע שינוי מבנה בחברתכם, לרבות בחינת תחולת התיקון על שינוי מבנה שבוצע בחברתכם בעבר.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, רו"ח, שותף, מנהל מחלקת המסים
טל': 03-7106644
Yigal.Rofhe@il.gt.com

יעקב ברשטיין, עו"ד ורו"ח, מנהל בכיר במחלקת מסים
טל': 03-7106641
Yakov.Bershtein@il.gt.com