תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 43/2017

נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה

יגאל רופא יגאל רופא

ביום 12 בדצמבר 2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה (להלן: "הוראת השעה") על בקשות לגילוי מרצון שתוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2019 למעט בקשות ב"מסלול האנונימי" (יפורט להלן) אשר תוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2018.

בהתאם להוראת השעה רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים בנוהל (להלן: "הנוהל").

במסגרת הוראות הנוהל נכללו אפשרות להגשת בקשה גלויה, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח.

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה (יצוין, כי בעניין זה ישנו פירוט רחב מה נחשב לחקירות ו/או בדיקה). יצוין כי "ההגנה" תינתן רק לעבירות מס אשר פורטו בנספח א לנוהל. יצוין כי בהתאם לנוהל הליך הטיפול בבקשה תלוי באישור סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין (להלן: "הגורם המוסמך").

להלן פירוט ביחס לאפשרויות הגשת הבקשות בהתאם לנוהל:

1. הגשת בקשה גלויה- במסגרת מסלול זה מוגשת בקשה הכוללת את כל הפרטים הרלוונטיים על גבי נספח ב לנוהל והיא תיחתם על ידי המבקש. במידה ואושרה הבקשה על ידי הגורם המוסמך היא תופנה לטיפול רשות המס הרלוונטית (להלן: "הגורם האזרחי") לצורך הסדרת תשלום המס שעולה מהבקשה לעניין זה תשלום המס – תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת הגורם האזרחי. קרי, לא מוענקים במסגרת הנוהל פטור מתשלום קנסות בגין איחור בדיווח וכדומה.

2. הגשת בקשות אנונימיות -במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. הבקשה תוגש על גבי נספח ג לנוהל. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

3. מסלול מקוצר- כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ש"ח, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר. יצוין, כי המסלול מקוצר הוא אינו אנונימי.
 
להורדת הנוהל לחץ כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, רו"ח
טל': 03-7106644
Yigal.Rofhe@il.gt.com

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com