תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 42/2017

כללים לטיפול ביתרות הצבורות בקופה מרכזית לפיצויים

יגאל רופא יגאל רופא

הרינו להביא לידיעתכם כי לאחרונה  פרסמה רשות המיסים חוזר מס' 4/2017 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים (להלן - "החוזר"), אשר מטרתו להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים. חוזר זה מחליף ומבטל חוזר מספר 7/2016 שפורסם ביום 26 בדצמבר 2016.

1. רקע

1.1 בעבר נחלקו קופות הפיצויים לקופות אישיות שבהם הופקדו כספי הפיצויים הצפויים לאותו עובד ולקופות מרכזיות לפיצויים שבהן הופקדו הפיצויים הצפויים לכלל העובדים.

1.2 הבעלות והמוטב בקופות המרכזיות היה המעסיק ולפיכך, השליטה באירוע של פרישה וחובת תשלום פיצויים לעובד נשארה בידו, דבר אשר יצר העדפה בידי מעסיקים לפתוח קופות מרכזיות לפיצויים על פני קופות אישיות.

1.3 רשות שוק ההון הובילה לשינוי חקיקה בשנת 2008, הידוע כתיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל, ובו נחסמו אפיקי הפקדת כספים בקופות הוניות לרבות אפשרות להפקדה נוספת לקופות המרכזיות לפיצויים.

1.4 משמעות השינוי כאמור, היא, שעובדים אשר העסקתם הייתה קודם לתום שנת המס 2007 והופקדו בעבורם כספים לקופה מרכזית לפיצויים עד ליום 31 בדצמבר 2007 (להלן - "היום הקובע"), ניתן היה להמשיך ולהפקיד כספים בשל זכויותיהם לפיצויים עד ליום 31 בדצמבר 2010 בלבד. משמע, כי החל מיום 1 בינואר 2011 לא ניתן היה יותר להפקיד כספים לקופה מרכזית לפיצויים ולכל עובד חייבת להיות קופה אישית לפיצויים על שמו.

1.5 מטרת החוזר הינה להסדיר ולקבוע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות.

2. הגדרות

2.1 עובדי 2007 - עובדים אשר תחילת העסקתם הייתה קודם לתום שנת המס 2007 והופקדו בעבורם כספים לקופה מרכזית לפיצויים עד לתאריך 31 בדצמבר 2007.

2.2 סכום במחלוקת – תביעות משפטיות בנוגע לכספי פיצויים של העובדים אשר נכללו ברשימת עובדי 2007 של המעסיק.

2.3 חבות לפיצויים לעובדי 2007 - חבות הפיצויים (למעט הסכום במחלוקת) לכלל עובדי המעסיק, ובעבור בעלי שליטה עד לתקרה שבסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (נכון לשנת 2017 - 12,200 ש"ח) אשר היו עובדיו ביום הקובע.

2.4 זכויות צבורות לעובדי 2007 - יתרות העומדות לזכות אותם עובדי 2007 בקופות אישיות על שמם של אותם עובדים בלבד.

2.5 סכום לעובדי 2007 - הינו הסכום העודף - היתרה הקיימת בקופה מרכזית לפיצויים לאחר ניכוי הצבירה בקופות האישיות לעובדי 2007 ולאחר ניכוי הסכום במחלוקת.

3. הנחיות פעולה
על המעסיק לבדוק את הסכום העודף בקופה המרכזית, אשר מורכב מהיתרה בקופה המרכזית בניכוי (סכום במחלוקת + החבות לעובדי 2007 - הזכויות הצבורות לעובדי 2007).

4. טיפול בעודף סכומים בקופה המרכזית
במידה ולאחר בדיקת המעסיק, ישנו סכום עודף בקופה מרכזית מעל 10%, ראשי המעסיק לפעול לפי הוראות אלה:

4.1 המעסיק יוכל למשוך את הסכום העודף, בקופה המרכזית, עד לגובה ההפקדות השוטפות למרכיב הפיצויים שביצע במהלך השנה, עבור כל עובדי המעסיק ללא תלות במועד תחילת העסקתם.

4.2 ההעברה מהקופה המרכזית למעסיק, כמצוין בסעיף 4.1 לעיל, תהווה הכנסה בידי המעסיק לפי סעיף 3(ד) לפקודה, ומנגד, ההפקדות השוטפות למרכיב הפיצויים, תותרנה בניכוי לפי סעיף 17(5) לפקודה.

4.3 במידה ולא ינוצל כל העודף בקופה המרכזית, לטובת ההפקדות השוטפות כאמור, לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים לפי סעיף 17(5) לפקודה עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.

4.4 יש לבצע בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית בהתאם לחבות עבור עובדי 2007 אחת לשנה, עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה עוקבת, על ידי מתן הוראה ישירה לקופה מרכזית לפיצויים, ולאחר שנתקבל אישור רואה חשבון של המעסיק או עורך דין לגבי הכספים אשר הופקדו לחשבונותיהם של כלל העובדים, הפקדות שוטפות והצגת תחשיב העודף בקופה מרכזית.

4.5 יצוין, כי את הבקשה הראשונה לקופה המרכזית, ניתן להגיש עד ליום 31 במרץ 2018 בגין שנת המס 2017.

5. הוראות המס החלות על מעסיק במשיכת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים
במשיכת הכספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים, יראו את הסכום שנפדה כהכנסה חייבת לפי סעיף 3(ד) לפקודה. כנגד הכנסה זו, ניתן יהיה לקזז הפסדים עסקיים בהתקיים שני תנאים מצטברים:

5.1 הסכום שנמשך אינו עולה על סכום העודף בקופה המרכזית.

5.2 אין הכנסה אחרת ממנה ניתן לקזז את ההפסד.

6. הסדרת הבעלות בקופות המרכזיות לפיצויים
הוראות החוזר חלות רק כאשר הבעלים בקופה המרכזית לפיצויים והמעסיק של העובדים שלקופתם מופקדים הסכומים, זהים לחלוטין. במידה ומדובר במקרים של חוסר זהות מלאה בין הבעלים בקופה המרכזית לבין המעסיק, לא ניתן לפעול על פי האמור לעיל.
במקרים בהן היתה העברת הפעילות אגב מיזוג או העברת נכסים או על פי הוראות פרק ה-2 לפקודה, יחולו ההוראות הבאות:

6.1 העברת עובדים אגב מיזוג - במקרים בהם ישנה החלטת מיסוי שניתנה על ידי רשות המסים, בה אושר מיזוג על פי סעיף 103ב לפקודה, יראו גם בקופה המרכזית לפיצויים כחלק מנכסי החברה המעבירה. לפיכך, החלטת המיסוי האמורה תהווה אישור אוטומטי של העברת הבעלות בקופה המרכזית לפיצויים כחלק מהעברת הנכסים בפטור בתהליך המיזוג, מהחברה המעבירה לחברה הקולטת כהגדרתן בסעיף 103ב לפקודה.

6.2 העברת עובדים במהלך מכירת פעילות - לאחר שהוסדרה העברת חבות הפיצויים, תוך העברת סכומים מהקופה המרכזית לקופות האישית של עובדי 2007 המועברים, יראו את הסכומים שנותרו בקופה מרכזית לפיצויים לאחר ביצוע העברה כאמור, כהכנסה של הבעלים על הקופה האמורה, לפי סעיף 3(ד) לפקודה, ובהתאם להוראות סעיף 5 לעיל בעניין קיזוז הפסדים.

7. קופה מרכזית לפיצויים - הוראות רלוונטיות לחברות המנהלות
בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.


החל מיום 1 בינואר 2019, על ריבית ורווחים אחרים הנצברים במסלול ההשקעה האמור, יחולו שיעורי המס והוראות ניכוי מס במקור, החלים על הכנסות כאמור אילו הופקו או נצמחו במישרין בידי הבעלים של הקופה המרכזית.
העברת הכספים מהקופה המרכזית למעביד או לחליף של המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, תיעשה רק אם כל תביעות העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו וניתנה על כך החלטה שיפוטית ובהתאם לתקון הקופה.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

 עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
מוחמד מג'אדלה, רו"ח
טל': 03-7106686
Mohamad.Magadly@il.gt.com