תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 40/2017

דיבידנד מוטב - הבהרת רשות המסים למועד הכרזה ודיווח

יגאל רופא יגאל רופא

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו -2018), התשע"ז - 2016 נקבעה, בין היתר, הוראת שעה (להלן: "הוראת השעה") הקובעת כי החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017, ייקבע מס מופחת על הכנסות דיבידנד בידי "בעל מניות מהותי" בשיעור מס סופי של 25% (להלן: "ההטבה") במקום 30% וזאת ללא חיוב במס יסף כהגדרתו בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (לעניין זה ראה מבזק מס 5/2017).

ביחס לאמור לעיל נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 18 בספטמבר 2017 רשות המסים פרסמה הודעה הקובעת, כדלקמן:

  1. ההכרזה על חלוקת הדיבידנד וקביעת יום הזכאות לו הינה עד י' בתשרי התשע"ח (30 בספטמבר 2017) ואילו הדיווח ותשלום המס המתחייב יהיה עד למועד הדיווח הרלוונטי לחודש ספטמבר קרי, עד ליום כ"ט בתשרי התשע"ח (19 באוקטובר 2017).
  2. במקרים שבהם הדיבידנד הוכרז על בסיס דוחות כספיים סקורים, ועד לסיום הביקורת על הדוחות לשנת מס 2016 הסתבר כי החלוקה, באופן מלא או חלקי, הינה חלוקה אסורה עפ"י חוק החברות, ובהתאם לכך הושבו הכספים לחברה, יתאפשר להגיש דיווח מתוקן (עד מועד הגשת דוחות 2016) המקטין את הדיבידנד, והפרשי המיסוי יוחזרו למשלם.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת מסים
טל': 03-7106644
Yigal.Rofhe@il.gt.com

רו"ח יגאל מנשרוב
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com