article banner
מבזק מס 3/2016

עדכון בנושא דחיית מועד דיווח מע"מ לחודש ינואר 2016 לכלל

יגאל רופא יגאל רופא

מבזק מס 3/2016

16 בפברואר 2016

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 15 בפברואר 2016 פרסמה רשות המיסים עדכון בעניין דחיית מועדי הגשת דיווח תקופתי למע"מ לחודש ינואר 2016, עד ליום 19/2/2016.

יצוין, כי דחיית מועד הדיווח תחול על כלל העוסקים, גם כאלו שאינם חייבים בדיווח מפורט, ושאינם משלמים באמצעים אלקטרוניים אלא בשובר.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:
עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com

ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.gueta@il.gt.com