article banner
מבזק מס 1/2016

מסירת הודעה על בחירה בהחלת "התקנות הדולריות" בקביעת ההכנסה

יגאל רופא יגאל רופא

מבזק מס 1/2016

7 בינואר 2016

הרינו להפנות את תשומת לבכם לחובת מסירת הודעה לפקיד השומה במועד, בדבר הבחירה בהחלת הוראות תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986 (להלן: "התקנות הדולריות") בקביעת ההכנסה החייבת.

על פי התקנות הדולריות נקבעת ההכנסה החייבת של הנישום במונחי דולר ארה"ב, כמפורט להלן:

1. סוגי הנישומים הרשאים לנהל פנקסי חשבונות במטבע חוץ בהתאם לתקנות הדולריות

א) חברה בהשקעת חוץ, כהגדרתה בסעיף 53ח לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק לעידוד השקעות הון") –  יודגש כי, השקעת החוץ עשויה להיות במישרין או בעקיפין, בכפוף לתנאים המפורטים בהגדרת "השקעת חוץ" בסעיף האמור;

ב) שותפות שכל שותפיה הם תושבי חוץ וכל השקעותיהם בשותפות וכל הלוואותיהם לשותפות הם במטבע חוץ ומנהל רשות המיסים אישר אותה לצורך סעיף 130א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה");

ג) חברה ש-90% לפחות מהכנסותיה הן מהפעלת כלי שייט או כלי טיס בהובלה בינלאומית.

2. המועד למסירת הודעה לרשויות המס

א) תאגיד הזכאי לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות, מחויב להודיע לפקיד השומה על כוונתו להחיל את הוראות התקנות הדולריות, תוך 30 ימים מתחילת שנת המס (קרי לשנת המס 2016- עד סוף חודש ינואר 2016);

ב) בחוזר מס הכנסה 13/02 נקבע כי חברה או שותפות, שהתאגדו בשנת המס והחלו בפעילותן במהלך השנה, לפנים משורת הדין, יחולו עליהן התקנות הדולריות במידה ותודענה לפקיד השומה תוך 90 יום מיום ההתאגדות;

ג) בחוזר מס הכנסה 13/02 נקבע כי תאגיד, כאמור בסעיף 3(א) להלן, אינו חייב להודיע לפקיד השומה בשנה השנייה והשלישית על כוונתו להחיל את התקנות הדולריות. למען הסר ספק, בתום השנה השלישית, אם יבחר להמשיך להחיל את התקנות הדולריות, יחויב התאגיד להודיע על כך לפקיד השומה תוך 30 יום מתחילת כל שנת מס.

3. התקופה המינימאלית ליישום התקנות הדולריות ותקופת ה"צינון" לפני החזרה אליהן

א) תאגיד לא יהיה רשאי לחזור מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות לפני תום שלוש שנים מתחילת שנת המס שבה החל פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלו, בהנחה שהוא ממשיך לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

ב) תאגיד שחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות או שחדל להיחשב לתאגיד כמפורט לעיל, יהא חייב להמשיך לנהל פנקסיו על פי התקנות הדולריות עד תום השנה שבה חזר מבחירתו או שחדל כאמור. תאגיד כאמור לא יוכל לשוב לנהל פנקסי חשבונותיו לפי התקנות הדולריות לפני שחלפו שלוש שנים מתום שנת המס שבה חזר או חדל כאמור.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רונית עזר, רו"ח
טל': 03-7106658
Ronit.Ezer@il.gt.com

ורדית זרגר הררי, רו"ח
טל': 03-7106687
Vardit.Zargar@il.gt.com