article banner
ניוזלטר נדל"ן

תמצית השינויים בנדל"ן למגורים ברבעון הראשון של 2024

יגאל ביטון יגאל ביטון

עולם הנדל"ן שעד טרם המלחמה, נכנס למצב של קפאון חווה קשיים נוספים כגון: מחסור בפועלים, מצב הרוח של משקיעים ורוכשי דירות, אך הביקוש נשאר קשיח. 

אחד מהאתגרים המרכזיים בענף זה הוא לגרום לשינוי בדינמיקה הכלכלית והפיננסית. הקושי גובר בייחוד לאור מדדים המצביעים על עצירה בהפחתות בריבית בנק ישראל. 

תמצית השינויים בנדל"ן למגורים ברבעון שחלף:

בחודש פברואר נמשכה ההתאוששות במספר העסקאות לאחר השפל שנרשם בחודשיים הראשונים לפרוץ המלחמה, כאשר אלו הסתכמו בגידול של 19% בהשוואה לפברואר אשתקד. בהשוואה לחודש ינואר זוהי ירידה של 7% .

מכירות הקבלנים בחודש פברואר הסתכמו ב- 3,644 דירות, גידול חד של 44% בהשוואה לפברואר אשתקד וירידה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב- 2,702 דירות, גידול של 34% בהשוואה לפברואר אשתקד. 

בפילוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי באזור באר שבע, בולטות נתיבות ואופקים, בנוסף לעיר באר שבע. 

בנתיבות בלטו אלו שזוהי דירתם הראשונה אשר מהווים 43% מכלל הרוכשים בעיר בחודש פברואר 2024. מגמה זו נשארת עקבית שכן גם בפברואר 2023 רוכשי דירה ראשונה בנתיבות היוו כ- 46% מכלל הרוכשים בעיר.

מכירת דירות חדשות בשוק החופשי בפברואר 2024 (*)

ניוזלטר נדלן

(*) מספר עסקאות ושיעור השינוי לפי אזורי מיסוי מקרקעין 

מכירות הקבלנים בשוק החופשי באזור חיפה בחודש פברואר, זאת לעומת שיעור של 37% בחודש הקודם ושיעור של 34% בלבד בתשעת החודשים הראשונים של 2023, טרם פרוץ המלחמה. מכירות הקבלנים בשוק החופשי - מכירות עשר החברות הגדולות בכל אזור, בחודשים פברואר 2024 ביחס לינואר 2024 , בדצמבר 2023 וינואר-ספטמבר 2023: 

 

נדלן

אם נסתכל על מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה (ביחס למועד החתימה על החוזה) נמצא כי בחודש פברואר נמשכה הירידה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" הנמשכת מאז אוגוסט אשתקד והתעצמה החל מחודש נובמבר. כך, שיעור זה עמד בחודש פברואר על 56.6% , נמוך ב- 13 נקודות אחוז בהשוואה לפברואר אשתקד ונמוך בשש נקודות אחוז משיעור זה ערב פרוץ המלחמה. ירידה זו בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" עשויה להיות מוסברת בין היתר בעליה המשמעותית במלאי הדירות הלא מכורות, אשר עפ"י נתוני הלמ"ס עמד על 68 אלף דירות בינואר השנה, גבוה ב- 26% בהשוואה לינואר אשתקד וגבוה ב- 11% בהשוואה לספטמבר אשתקד, טרם פרוץ המלחמה.

 

נדלן

נתוני הסקירה: אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר. ט.ל.ח