article banner
תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך

מסמך מרכז לשנת 2017

סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB) והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

עם סיומה של שנת 2017, אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הסוקר תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך, של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB), לרבות פרסומים המתייחסים לתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים כמו גם לתיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולתקני חשבונאות בינלאומיים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי בין השנים 2017-2021 ושל המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

שנה זו חתמה עוד פרק בשורה ארוכה של מאות יוזמות חקיקה, מהלכים ורפורמות אשר קודמו ע"י סגל הרשות לניירות ערך, אשר תכליתם הינה יצירת מדרג רגולציה והקלות ברגולציה וזאת כחלק מפרויקט "מפת הדרכים" שיצא לדרך בשנת 2012.

עיקרם של השינויים ברוח זאת אשר קיבלו ביטוים בשנת 2017 הינו בפרסום תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) לעניין ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שלא הנפיקו תעודת התחייבות וכן בביטול הדרישה לצירוף דוח אירועים במסגרת פרסום הצעת מדף.

שנה זו התאפיינה כמו כן בפרסום עמדות סגל הרשות בנושאים חשבונאיים כחלק מההיערכות הנדרשת לקראת יישומם הצפוי של תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) (החל מיום 1 בינואר 2018) ושל תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) (החל מיום 1 בינואר 2019).

בנוסף, פורסמו במהלך השנה ובתחילת שנת 2018 מספר דוחות של יחידת הביקורת במחלקת התאגידים ברשות לניירות ערך המרכזים את ממצאי הרשות בקשר עם ביקורות שנערכו בתאגידים במגוון נושאים שונים. 
 
המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים אשר פורסמו על ידי המחלקה המקצועית בשנה שחלפה, כמו גם פרסומים נוספים רלוונטיים מתחילת שנת 2018. 
 
בנוסף, כבשנים עברו, כולל המסמך נספח ובו תוכן חוזר מקצועי שהופץ ללקוחות ואשר במסגרתו נכללה סקירת עיקרי הנושאים המרכזיים אשר נדונו בכנס התאגידים השנתי 2017 (התשיעי במספר) של הרשות לניירות ערך מיום 4 לדצמבר 2017.

השנה התאפיין הכנס בסיכום האסטרטגיה, החזון, הדגשים ותכנית העבודה של מחלקת התאגידים ברשות בשנים האחרונות, זאת נוכח סיום כהונתם של יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, ושל מנהל מחלקת התאגידים, עו"ד מוטי ימין.

בין מגוון הנושאים שהוצגו ונדונו בכנס השנה נכללו סוגיות חשבונאיות שונות (לרבות הצעדים המתבקשים בקשר להיערכות ליישום הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, IFRS 15, IFRS 9 ו- IFRS 16), סוגיות במכשירים פיננסיים והערכות שווי, קשיי נזילות ואי וודאויות פיננסיות, היבטי גילוי ומדידה בקשר לתכנוני מס, ביקורת בתאגידים, רפורמת מדרג הרגולציה, גיוון הנפקות ומכשירים פיננסיים, אג"ח וחברות בהסדר, הפיקוח על חברות דירוג האשראי ועוד.
 
יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי.
 
מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.
 
לקישור להורדת המסמך המרכז בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 3433 kb ].