הצעה לתיקון חקיקת משנה בנושא הצעת ניירות ערך במהלך חודש מרץ - נוסח להערות הציבור

מחלקה מקצועית - יוני 2016

בהתאם להוראה הקבועה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, על תאגיד מדווח לפרסם דוחות  שנתיים תוך שלושה חודשים מתום השנה המתוארת בדוחות. בפועל, תאגידים רבים מגישים את דוחותיהם השנתיים סמוך לתום שלושת החודשים האמורים - דהיינו, בסוף חודש מרץ. הוראה נוספת שמקורה בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט - 1969, קובעת כי תאגיד המבקש להציע ניירות ערך לציבור, נדרש לצרף לתשקיף דוחות כספיים שנתיים המתייחסים ליום שקדם לתאריך התשקיף בלא יותר מארבעה עשר חודשים.

שילוב הוראות חקיקה אלו מעלה, כי תאגיד מדווח שפרסם דוחות כספיים בשנה מסוימת, רשאי להציע ניירות ערך לציבור על סמך אותם דוחות עד לסוף חודש פברואר בשנה העוקבת לפרסום, והחל מחודש מרץ נדרש התאגיד לפרסום דוחות כספיים שנתיים עדכניים.

מצב זה גורם במקרים מסוימים קושי לעניין האפשרות לפרסם דוח הצעת מדף ולבצע הנפקה מכוחו במהלך חודש מרץ, כאשר במהותו נועד דוח הצעת המדף לאפשר לתאגידים לגייס בפרקי זמן קצרים ולעיתים אף לאור צורך דחוף שעשוי להתעורר.

לאור האמור לעיל, סגל רשות ניירות ערך מציע לתקן את תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו - 2005 (להלן - "ההצעה") ולהאריך את התקופה במסגרתה ניתן להציע ניירות ערך על בסיס דוחות כספיים שנתיים שפרסם המנפיק, כך שחלף תקופה של ארבעה עשר חודשים הקבועה כיום, תקבע תקופה של חמישה עשר חודשים. דהיינו, תאגיד יוכל לפרסם דוח הצעת מדף בחודש מרץ, אף טרם פרסום הדוחות השנתיים העוקבים.

הערות ותגובות הציבור בנוגע להצעה תתקבלנה עד ליום 26 ביוני 2016

מובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה של נוסח ההצעה ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.

לקישור לנוסח ההצעה כפי שפורסם בפורמט PDF לחץ/י כאן.