דוח ריכוז ממצאים של הרשות לניירות ערך בנושא יתרת סעיף הלקוחות ואומדן ההפרשה לחובות מסופקים

מחלקה מקצועית - ינואר 2016

סעיף הלקוחות הינו אחד הסעיפים הבסיסיים והמרכזיים בדוח על המצב הכספי של חלק ניכר מהתאגידים המדווחים. הסעיף נועד להציג את סכום האשראי שהוענק ללקוחות לתאריך הדיווח, וככזה טומן בחובו סיכון אשראי, עקב קיומם של חובות מסופקים או אבודים. תקן חשבונאות בינלאומי 39, מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, (להלן - "IAS 39") קובע, בין היתר, את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים המקיימים את ההגדרה של "הלוואות וחייבים", אשר רלוונטית גם לגבי סעיף לקוחות.

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות"), ביצעה ביקורת רוחב בנושא יתרת סעיף הלקוחות ואומדן ההפרשה לחובות מסופקים במדגם שכלל 6 תאגידים מדווחים מענפים שונים (להלן - "חברות המדגם").

הביקורת בוצעה לגבי מספר תקופות בין השנים 2012-2014 ובמסגרתה נבחנה סבירות אומדן ההפרשה לחובות מסופקים והגילוי שניתן בגינו.

ממצאי ביקורת הרוחב ביחס לחברות המדגם פורסמו בחודש ינואר 2016 במסגרת "דוח ריכוז ממצאים בנושא יתרת סעיף הלקוחות ואומדן ההפרשה לחובות מסופקים" (להלן - "דוח ממצאי הביקורת") המפרט מספר סוגיות המתייחסות הן להיבטי הכרה, מדידה וגילוי, אשר עלו במסגרת הביקורות, וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.

סגל הרשות בחן במסגרת הביקורת את חברות המדגם בהתייחס לשלושה נושאים עיקריים:

  1. שיטת ההפרשה לחובות מסופקים לפיה פועלת החברה - במסגרת בדיקה זו בחן סגל הרשות את יתרת הלקוחות לצורך הפרשה לחובות מסופקים בהתאם לנדרש במסגרת IAS 39, את נאותות יישומה בפועל וכן האם קיימת התאמה לגילוי שניתן בדוח הכספי לגבי השיטה ועקביות יישומה.
  2. סבירות אומדן ההפרשה לחובות מסופקים.
  3. עמידה בדרישות הגילוי בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 7, מכשירים פיננסיים: גילויים ותקנות ניירות ערך (IFRS 7).

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של דוח ממצאי הביקורת ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו באשר לאופן העמידה בדרישות ההכרה, מדידה, הצגה וגילוי מכוח תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך.

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הסוגיות שעלו בביקורות לרבות התייחסות סגל הרשות אליהן לחץ/י כאן.

להורדת דוח ממצאי הביקורת כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.