דוח ריכוז ממצאים בנושא מלאי

מחלקה מקצועית - נובמבר 2016

מלאי הינו אחד מהסעיפים המרכזיים והמהותיים בדיווח כספי של חלק ניכר מהתאגידים המדווחים, זאת נוכח השפעתו הישירה על רווחיות התאגיד וההון החוזר שלו.

תקן חשבונאות בינלאומי 2 (להלן - "IAS 2" או "תקן") קובע את הטיפול החשבונאי במלאי.בהתאם לתקן, הסוגיה העיקרית בטיפול החשבונאי במלאי היא סכום העלות שיוכר כנכס ויוצג עד שיוכרו ההכנסות הקשורות בו. התקן מספק הנחיות לקביעת העלות והכרה בה לאחר מכן כהוצאה, לרבות ירידות ערך נדרשות לשווי מימוש נטו. התקן מספק כמו כן הנחיות לנוסחאות עלות המשמשות להקצאת עלויות למלאי ולגילוי הנדרש בגין המלאי בדוחות הכספיים.

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים (להלן - "סגל הרשות") ביצעה ביקורת רוחב בנושא מלאי. במדגם שכלל 5 תאגידים מדווחים מענפים שונים (להלן - "חברות המדגם"(. הביקורת בחנה, בין היתר, את המדידה והגילוי של מלאי החברות כפי שדווח בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014 (להלן - "מועד הדיווח") וכן במספר תקופות נוספות בשנים 2013 ו-2015 (להלן - "מועדי ההשוואה").

בנובמבר 2016 פרסם סגל הרשות דוח ריכוז ממצאים (להלן - "דוח הממצאים") המפרט מספר סוגיות המתייחסות הן להיבטי מדידה והן להיבטי גילוי אשר עלו במסגרת הביקורות שקוימו כאמור על ידי סגל הרשות וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.

יצוין כי סגל הרשות בחן בחברות המדגם ארבעה נושאים עיקריים כדלקמן:

  • השיטה המיושמת בחברה המבוקרת למדידת המלאי ובחינת עקביות יישומה במהלך התקופות הנבדקות בביקורת.
  • התאמת יתרות דוחות המלאי ליתרות שדווחו בדוחות הכספיים.
  • בחינת מדידת ערך המלאי על ידי בחינת עלות מול שווי מימוש נטו ובחינת צורך בהפחתת ערך של פריטי מלאי בשים לב לקצב מכירתם ביחס למחזור התפעולי של החברה המבוקרת ("מלאי איטי" ו/או "מלאי מת").
  • עמידת החברה המבוקרת בדרישות הגילוי על פי  תקני חשבונאות והגילוי מכוח תקנות ניירות ערך.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי דוח הממצאים לחץ/י כאן.

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.