עמדת סגל משפטית מספר 104-16: הקלות בדיווחים מידיים (לאחר עדכון מחודש אפריל 2016)

מחלקה מקצועית - מאי 2016

ביום 18 באוקטובר 2015 פורסמו ברשומות מספר הקלות בתחום הדיווחים התקופתיים והמידיים במסגרת תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - 1970 (להלן - "תקנות הדוחות" ו- "התיקון"). התיקון נכנס לתוקף ביום 15 בינואר 2016.

תיקונים אלה כללו, בין היתר, הקלות בנושאים המפורטים להלן:

 1. מועד הגשת הדוח המידי (תקנה 30 לתקנות הדוחות);
 2. דיווחים על החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (תקנה 33 לתקנות הדוחות);
 3. מינוי וסיום כהונת נושאי משרה בכירה (תקנה 34 לתקנות הדוחות);
 4. משא ומתן ועיכוב הגשת דיווח (תקנה 36 והתוספת החמישית לתקנות הדוחות);
 5. הכללה על דרך הפניה וביטול דיווחים מיידיים בנושאים שניתן לגביהם גילוי נוסף (לרבות המלצות והחלטות הדירקטוריון).

​בחודש דצמבר 2015 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדת סגל משפטית מספר 104-16: הקלות בדיווחים מידיים (להלן - "עמדה משפטית") אשר נועדה לחדד ולהבהיר חלק מההקלות שנקבעו במסגרת התיקון. בחודש אפריל 2016 פורסם עדכון לעמדה המשפטית הכולל הבהרות הנוגעות להיבטים הנוגעים לדוח מצבה.

חוזר מקצועי זה סוקר את עקרי העמדה המשפטית במתכונתה המעודכנת.

א. מועד הגשת הדיווח המידי

התיקון עדכן את התקנה הקיימת כך שדיווח מידי אשר נודע לתאגיד בין השעות 9:30 ל- 17:00 (דהיינו, במהלך שעות המסחר) ידווח עד לשעה 9:30 בבוקר יום המסחר הבא. מידע אשר נודע לתאגיד לאחר השעה 17:00 ועד לשעה 9:30 למחרת, יוגש עד השעה 13:00 ביום המסחר הבא (חלף 9:30 טרם התיקון).

יובהר, כי לגבי אירוע אשר נודע לתאגיד מחוץ לשעות מסחר, ובכלל זאת בסופי שבוע, חגים ומועדים – יחול ההסדר הקבוע בתקנה 30(ב)(2)(א) בנוסחה המתוקן, כך שמועד הדיווח יהיה לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום המסחר הקרוב.

 ב. דיווח אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

תקנה 33 לתקנות הדוחות (במתכונתה טרם התיקון) קובעת חובת דיווח על כל שינוי בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של התאגיד. תקנה זו תוקנה כך שלאחר כניסת התיקון לתוקף קיימת הבחנה בין סוגי המדווחים – בעלי שליטה, נושאי משרה בכירה בתאגיד ובעלי עניין אחרים.

 • בעלי עניין "רגילים" (מכוח החזקות) - ​​בהתאם לתיקון, דיווח אודות שינוי בהחזקות בעל עניין יידרש רק לאחר חציית רף מצטבר של שינוי בשיעור 2%וזאת ממועד דוח המצבה או הדיווח המידי האחרון אודות שינוי בהחזקות של אותו בעל עניין. חציית רף כאמור יכולה להתבצע בעסקה אחת (אשר תחייב דוח מידי בהתאם) או במספר עסקאות, אשר האחרונה שבהן תביא לחציית הרף כאמור. שינוי מצטבר ייספר ביחס לדוח האחרון בדבר החזקותיו של בעל העניין (בין אם דוח מידי או דוח מצבה רבעוני (ראה התייחסות להלן)). בהקשר זה יצוין, כי ככל שמדובר בשינוי יחיד (אגב עסקה אחת) בשיעור הגבוה מ- 2%, יכלול הדוח המידי את כל הפרטים המקובלים אודות העסקה, באותה מתכונת וכפי שדווח בעבר. מאידך, אם מדובר בשינוי הקטן מ- 2% (אשר הוביל לחציית הרף באופן מצטבר אשר הקים חובת דיווח עקב מספר עסקאות), ידווחו פרטים מסוימים בלבד הנוגעים למכלול העסקאות, כדוגמת סך התמורה ושיעור ההחזקות לפני ולאחר השינוי, הכל בהתאם להוראות המפורטות בתיקון. בנוסף, הובהר כי גם רכישה בשיעור הנמוך מ- 2% שבעקבותיה נעשה אדם בעל עניין בתאגיד, תיחשב לאירוע בר דיווח.
 • בעלי עניין "מיוחדים"- יודגש כי בכל הנוגע לשינוי בהחזקת ניירות ערך של החברה על ידי בעל עניין שהינו החברה, חברה בת, בעלי שליטה ונושאי משרה בכירה בתאגיד, נותרה החובה לדווח אודות כל שינוי בהחזקות.
 • דוח מצבה - התיקון עדכן את הכללים הנוגעים לדיווח המצבה אודות החזקות בעלי עניין, באופן לפיו דוח המצבה יעבור לדיווח על בסיס רבעוני (חלף דוח חודשי). למען הסר ספק, הובהר כי דוח המצבה הינו בבחינת "יישור קו" בכל הנוגע להחזקות בעלי העניין בניירות הערך של התאגיד, כך שיישקף גם שינויים בשיעורים הנמוכים מרף של 2%.
  במסגרת העדכון מחודש אפריל 2016 הובהר כי בעוד שקודם לתיקון היה תאגיד מחויב לדווח אודות שינוי במספר ניירות הערך המוחזקים על ידי בעל עניין, כעת יידרש התאגיד לדווח רק מקום בו חל שינוי בשיעור ההחזקות של בעל עניין. בנוסף לכך, מובהר כי, קיימים אירועים אשר בהתרחשותם חל שינוי במספר ניירות הערך המוחזק על ידי בעלי העניין בתאגיד, על אף שלא חל בהכרח שינוי בשיעור ההחזקות של כל בעל עניין, ואשר על תאגיד יהיה להמשיך ולדווח לגביהם דוח מצבה, כמפורט להלן:
  פדיון מלא או חלקי של אגרות חוב;
  חלוקת מניות הטבה;
  פיצול הון;
  איחוד הון;
  הפחתת הון.
  עם זאת, מובהר כי בקרות אחד מארבעת אירועים אלו, נדרש התאגיד בדיווח דוח מצבה בלבדולא נדרש דוח מידי אודות שינוי בהחזקות של כל בעל עניין. היות ומדובר בשינוי שמקורו בפעולת החברה ולא פעולת בעל העניין, בקרות אירועים אלו לא קמה לבעלי העניין חובת דיווח לחברה.
  מהאמור לעיל עולה כי בעל עניין (מכוח החזקות) ידווח לתאגיד באחד משני המקרים הבאים:
  א) שינוי מצטבר (בעסקה אחת או במספר עסקאות כאמור לעיל) אשר חצה את רף ה- 2% במהלך רבעון – באמצעות דיווח מידי.
  ב) שינוי יחיד או מצטבר של פחות מ- 2% – באמצעות דיווח רבעוני 

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של העמדה המשפטית במתכונתה העדכנית ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

להורדת העמדה המשפטית במתכונתה העדכנית (העדכונים מחודש אפריל 2016 סומנו באפור) בפורמט PDF לחץ/י כאן.