עמדת סגל משפטית 103-38: מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים ("Testing the water")

מחלקה מקצועית - מאי 2016

במאי 2016, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדה משפטית מספר 103-38: מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים - "Testing the water" (להלן - "העמדה המשפטית"). בניגוד לעמדת הסגל כפי שקיבלה ביטוי בעבר, העמדה המשפטית מתירה לחברה השוקלת הנפקה לראשונה של ניירות ערך, קיום מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים לפני הצעת ניירות הערך וזאת בכדי לבחון את היתכנותה של ההנפקה.

להלן סקירה של עיקרי העמדה המשפטית: 

הנפקה לציבור של ניירות ערך והנפקה לראשונה בפרט היא תהליך מורכב, במסגרתו  נדרשות חברות להתאים הליכים שמבוצעים על ידן לצורך עמידתם בסטנדרטים הנדרשים מחברה ציבורית, להכין דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות החלים על חברות ציבוריות (IFRS), להכין טיוטות תשקיף בהתאם להוראות החוק ולקיים דיונים עם רשות ניירות ערך ועם הבורסה. תהליך זה כרוך בהקדשת זמן ניהולי ונשיאה בעלויות כספיות המושקעות עוד בטרם ההנפקה וללא ודאות בדבר היתכנותה והצלחתה, ועל כן עלול להרתיע חברות מלפנות לשוק ההון במטרה לגייס הון.

בעמדת סגל 106-2 משנת 2007 (עמדת הסגל האמורה עסקה בסוגיות שונות הנוגעות להסדר חיתום אשר נכנס לתוקף באותה העת), צוין כי בהינתן היכולת לפרסם טיוטת תשקיף אשר על בסיסה יוצעו ניירות ערך לציבור, אין מקום לחשוף מידע למשקיעים מסווגים בלבד, על מנת שלא להפלותם לטובה ביחס לשאר הציבור.

לנוכח פניות של חברות המבקשות לבחון את היתכנות ההנפקה מול משקיעים מסווגים לפני כניסה להליך הכרוך בתשומות רבות, וכדי לעודד הנפקות, בחן סגל הרשות מחדש את ההצדקות בעניין פניה למשקיעים מסווגים בטרם הגשת טיוטת תשקיף לרשות. כך, במסגרת פניה מקדמית משנת 2013, סגל הרשות קיבל את עמדת החברה הפונה לפיה, אין לראות במהלך בדיקת היתכנות הנפקה באמצעות פניה לנציגי משקיעים ואנליסטים לצורך התרשמות מנכסי החברה (לרבות תוך מסירת מידע שייכלל בתשקיף כשיפורסם), משום הצעה לציבור של ניירות ערך בפני עצמו, וכהליך שיווק ההנפקה המחייב פרסום טיוטת תשקיף, וזאת בכפוף לתנאים מסוימים אשר פורטו בתשובת סגל הרשות.

בהמשך למענה לפניה המקדמית האמורה ונוסף עליה, סגל הרשות סבור כי יש לאפשר לחברות השוקלות לבצע הנפקת ניירות ערך לציבור "לחוש את השוק", עוד בטרם הן בוחרות לצאת בהנפקה.

לאור האמור, ובהתאם לעמדת סגל משפטית 103-38: מגעים ראשוניים עם משקיעים מסווגים מחודש מאי 2016, אין מניעה כי חברה השוקלת להנפיק ניירות ערך לראשונה תמסור מידע על פעילותה למשקיעים מסווגים עימם היא מקיימת מגעים ראשוניים לפני הצעת ניירות הערך על פי התשקיף או טיוטת תשקיף ועד 15 יום קודם לקבלת היתר לתשקיף. מגעים ראשוניים אלו מטרתם לבחון אם יש למשקיעים האמורים עניין בהצעה המיועדת ומהי היתכנותה. 

המשקיעים המסווגים הרלוונטיים הם אלה המנויים על התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, למעט משקיע מסוג "לקוח כשיר" (המנוי בסעיף 12 לתוספת הראשונה).

כל המידע המהותי שיימסר במהלך מגעים ראשוניים אלו ייכלל בתשקיף ההנפקה. אין באמור כדי לגרוע מהחובה לכלול כל פרט הטעון גילוי בטיוטת תשקיף או בתשקיף ההנפקה.

יצוין כי שיקולים דומים הנחו את המחוקק האמריקני בשנת 2012 במסגרת החוק המכונה JOBS Act להתיר לחברות החוסות תחת ההקלות בחוק, לקיים מגעים עם משקיעים מתוחכמים בשלב מוקדם יחסית ועוד טרם הגשת טיוטת תשקיף, בכפוף לתנאים, לצורך בחינת היתכנות ההנפקה - הליך אשר זכה לכינוי "Testing the water".

 להורדת עמדה משפטית 103-38 כפי שפורסמה על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

 יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה של העמדה המשפטית ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא. לאור רגישות הנושא והחשיפות הכרוכות בהתמודדות עימו מומלץ להיוועץ עם היועצים המשפטיים בכל סוגיה הנוגעת למגעים עם משקיעים מסווגים ובאשר למידע אשר יוצג בפניהם.