השפעות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 216) התשע"ו - 2016 על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015

מחלקה מקצועית - דצמבר 2015

בחודש ספטמבר 2015 פורסמה החלטת שר האוצר לפעול להורדה של מס החברות ב- 1.5% לשיעור של 25%. בתחילת חודש דצמבר 2015, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את ההחלטה האמורה, לפיה, מס החברות יעמוד על שיעור של 25% כאמור, החל מינואר 2016. ביום 4 בינואר 2016 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 216), התשע"ו - 2016 (להלן - "תיקון החוק") וביום 5 בינואר 2016 תיקון החוק פורסם ברשומות.

תיקון החוק קובע, בין היתר, כי:

  1. שיעור מס החברות יופחת מ- 26.5% ל- 25% החל מה- 1 בינואר 2016.
  2. בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בחברת חוץ יוטל מס חברות בשיעור של 25%.

יודגש כי המובא לעיל הינו סקירה של עיקרי תיקון החוק ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של הנוסח המלא של הוראות החוק. אנו ממליצים כי חברות תיוועצנה בגורמים המתאימים לעניין בחינת מכלול ההשלכות, ככל שרלוונטי.

היבטים חשבונאיים

האמור להלן מתייחס לדוחות הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), אך הוא תקף גם לדוחות הערוכים בהתאם לתקינה הישראלית (Israeli GAAP) שהוראותיה בנדון זהות.

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (IAS 12), מסים שוטפים בגין התקופה השוטפת נמדדים לפי הסכום שחזוי שישולם לרשויות המס (או שיושב מרשויות המס), תוך שימוש בשיעורי המס ובחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח. כמו כן, נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים יימדדו לפי שיעורי המס החזויים לחול על התקופה שבה ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח.

בנוסף, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 10, אירועים לאחר תקופת הדיווח (IAS 10), שינויים בשיעור המס או בחוקי המס, שחוקקו (enacted) או שנמסרה עליהם הודעה, לאחר תקופת הדיווח, שיש להם השפעה משמעותית על נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ונדחים הינם אירועים שאינם מחייבים תיאום, אולם בדרך כלל יינתן להם גילוי.

לאור האמור, יתרות המסים השוטפים והנדחים שיוכרו בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015 לא יעודכנו בכדי לשקף את שיעורי המס או חוקי המס החדשים. קרי, יתרות המסים הנדחים ליום 31 בדצמבר 2015 יחושבו בהתאם לשיעור המס טרם התיקון - 26.5%. יחד עם זאת, חברות אשר לגביהן השינוי בשיעור מס חברות מהווה אירוע מהותי, תידרשנה לכלול בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015 גילוי איכותי וכמותי בדבר מהות תיקון החוק ואומדן ההשפעה הכספית בגינו על יתרות המסים הנדחים (הגילוי ייכלל במסגרת ביאור אירועים לאחר תאריך הדיווח).

השלכות תיקון החוק כאמור תבואנה לידי ביטוי במדידה של יתרות המסים הנדחים רק בדוחות הביניים לרבעון הראשון של שנת 2016. נזכיר כי הטיפול החשבונאי בשינוי בשיעור המס יוכר בדרך של מכאן ולהבא, על ידי הכללתו ברווח או הפסד (או ברווח כולל אחר או ישירות בהון, ככל שרלוונטי) בתקופה בה אירע השינוי וזאת, ממועד שינוי האומדן. דהיינו, המועד הרלוונטי לחישוב השפעת השינוי בשיעור המס הינו תחילת הרבעון הראשון של שנת 2016.