דוח הקלות ברגולציה - רשות ניירות ערך

מחלקה מקצועית - אוגוסט 2016

ביום 26 ביוני 2016 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן  -"הרשות") פרסום הנושא את הכותרת 'דוח הקלות ברגולציה' (להלן -"דוח ההקלות") הכולל סקירה של עיקרי ההקלות ברגולציה אשר יזמה הרשות בתמיכת משרד האוצר ומשרד המשפטים.

חלק גדול מן ההקלות אושר ונכנס לתוקף במהלך החודשים האחרונים. בראיית הרשות, הקלות אלו נועדו ליצור עבור כלל הגופים המפוקחים רגולציה מאוזנת שבבסיסה הגנה על המשקיעים, עידוד תחרות, הורדת עלויות למשקיעים ולגופים המפוקחים ויצירת סביבה עסקית הולמת ואטרקטיבית לחברות ציבוריות ולגופים מפוקחים אחרים.

השנים האחרונות התאפיינו בנטייה הגוברת של יזמים להימנע מגיוס הון מהציבור מסיבות שונות ובהן דרישות הרגולציה המוטלות על חברות הנסחרות בבורסה. ההכבדה ברגולציה בעקבות המשבר הפיננסי של 2008 והמשבר הכלכלי העולמי התבטאו הן בירידה בהיקף ההנפקות הראשונות לציבור בבורסה בתל אביב והן בירידה במחזורי המסחר בבורסה. תופעה זו מקבלת ביטוי בשוקי הון רבים במדינות המערב המתקדמות.

הרשות ניצבת במהלך השנים האחרונות בפני שני אתגרים מרכזיים:

 • מעגל החברות - האתגר הראשון הוא השבת העניין של חברות איכותיות במימון פעילותן הכלכלית על ידי שוק ההון והבורסה בתל אביב. השגת יעד זה תתאפשר כאשר תאגיד השוקל הנפקה ישתכנע כי התועלת מהגיוס מן הציבור על העלות הכרוכה בהפיכה לתאגיד מדווח. הרשות פועלת ליצירת סביבה רגולטורית אטרקטיבית לחברות בכלל ולחברות טכנולוגיה בפרט, על מנת שיעדיפו לגייס הון בבורסה בת"א במקום לגייסו בחו"ל.
 • מעגל המשקיעים - האתגר השני הוא הגברת העניין של ציבור המשקיעים בישראל בהשקעות בשוק המקומי, בין היתר, תוך פיתוח השוק והגדלת היצע ואיכות המוצרים שעומדים לרשותם.

בשנים האחרונות נקטה הרשות שורה ארוכה של צעדים שנועדו להשיג שני יעדים אלו, החל מ"מפת הדרכים" של הרשות משנת 2012 ועד צעדים נוספים הננקטים בימים אלה. הצעדים כוללים, לצד הטיפול בהשלמת הרגולציה, שני רכיבים מרכזיים: הקלות ברגולציה ופיתוח השוק. זאת מתוך התפיסה, כי לצד החובה הבסיסית לשמור על עניינו של ציבור המשקיעים בשוק ההון, על הרשות לדאוג לכך ששוק ההון הישראלי ימלא אחר ייעודו העיקרי כאפיק פיתוח וגיוס הון למשק הישראלי.

הצעדים שהרשות נוקטת עוסקים בכל אחד משלושת המעגלים המרכיבים את שוק ההון:

 • מעגל החברות ויתר הגופים המפוקחים
 • מעגל הבורסה המהווה הגורם המתווך בין המשקיעים לבין הסקטור העסקי
 • מעגל המשקיעים (פיתוח שוק)

במסגרת זו נקבעו הקלות רגולטוריות שיחולו על חברות נסחרות בהיבטים של דיווח, ממשל תאגידי, תשקיפים והליכי הנפקה; הקלות למתווכים הפיננסיים בשוק ההון ובכלל זה קרנות נאמנות, תעודות סל ויועצים; הקלות ושיפורים למשקיעים על ידי הקלת המסחר בשוק ההון וההשתתפות בו ופיתוח מוצרי השקעה משלימים ואטרקטיביים לציבור המשקיעים.

הדוח נועד לרכז את מכלול היוזמות, הצעדים וההקלות ברגולציה שביצעה הרשות בשנים האחרונות בכל אחד משלושת המעגלים, על מנת שתעמוד בפני כלל ציבור המשתתפים בשוק ההון תמונת מצב עדכנית ומלאה.

דוח ההקלות מתפרס על פני כ- 40 עמודים וכולל סקירה תמציתית של נושאים שונים בהם חלו שינויי רגולציה (יצוין כי המחלקה המקצועית פרסמה חוזרים מקצועיים לחלק מהנושאים המפורטים להלן), תוך פילוח לשלושת המעגלים שנזכרו לעיל, כדלקמן:

מעגל החברות ויתר הגופים המפוקחים

 • הקלות לחברות המנפיקות לראשונה בבורסה (IPO) (לחוזרי המחלקה המקצועיתלחץ/י כאן ו-כאן)
 • הקלות לחברות קטנות (ביטול חובת דיווח רבעוני, פטור מ- ISOX ועוד) (לחוזרי המחלקה המקצועית לחץ/י כאן ו-כאן)
 • הקלות לחברות מחקר ופיתוח (התרת דיווח באנגלית, אפשרות דיווח לפי USGAAP, הקלות לתאגידים קטנים ועוד) (לחוזר המחלקה המקצועית לחץ/י כאן)
 • הקלות בממשל תאגידי (לחוזר המחלקה המקצועית לחץ/י כאן)
 • הקלות בפרסום ובגילוי בתשקיף (הארכת משך תשקיף מדף ל-3 שנים, דוח אירועים, הקלה במתכונת עריכת דוחות כספיים המצורפים ל-IPO ועוד) (לחוזר המחלקה המקצועית לחץ/י כאן)
 • הקלות בהליכי ההנפקה
 • הקלות בדיווחים (לחוזר המחלקה המקצועית לחץ/י כאן)
 • הקלות בדבר האפשרות לסיום חובות דיווח
 • הקלות לחברות ברישום כפול
 • הקלות אכיפה מנהלית ועיצומים כספיים
 • קרנות נאמנות (לחוזר המחלקה המקצועית לחץ/י כאן)
 • תעודות סל
 • בעלי רישיון (יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים(

מעגל הבורסה – המהווה הגורם המתווך בין המשקיעים לבין הסקטור העסקי

 • שינוי מבני בבורסה
 • רישום "לא וולונטרי" של חברות זרות
 • סופיות הסליקה
 • הקלות במעבר של לקוחות קמעונאיים מהמערכת הבנקאית לבתי השקעות – "חשבון סגור"

מעגל המשקיעים (פיתוח שוק)

 • מערכת הצבעה אלקטרונית
 • מתן שירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים תוך שימוש באמצעים דיגיטליים
 • שיפור הדוחות למשקיעים (לחוזר המחלקה המקצועית לחץ/י כאן).
 • מבט לעתיד – הפחתת עמלות מסחר למשקיעים
 • פיתוח שוק – מוצרי השקעה חדשים
 • קפ"מ (קרן פקדונות ומלוות)
 • קרנות נאמנות זרות
 • יצירת תשתית להקמת קרן סל (ETF)
 • קרנות טכנולוגיה עילית
 • חברות ריט
 • מימון המונים – Crowdfunding
 • יצירת אפיקי השקעה נוספים

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של דוח ההקלות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.

לקישור לדוח ההקלות כפי שפורסם על ידי הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.