הנחיה מקדמית בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15)

מחלקה מקצועית - אפריל 2016

במרץ 2016 פרסם סגל הרשות לניירות ערך (להלן - "סגל הרשות" או "הסגל") את עמדתו במענה לבקשת קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ (להלן - "החברה"), חברה העוסקת בארגון קבוצות רכישה, נדל"ן יזמי ונדל"ן להשקעה, בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן - "התקן" או "IFRS 15"). עניינה של הפניה הינו בבקשת החברה לאמץ באימוץ מוקדם את IFRS 15 ולהכיר בהכנסה בגין מכירת המשרדים בפרויקט אותו מקימה החברה לאורך זמן (הקמת מגדל משרדים למכירה, הכולל קומות משרדים, חניות, מחסנים ושטחי מסחר, להלן - "הפרויקט").

כזכור, התקן פורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") במאי 2014 והינו תוצר פרויקט משותף בין ה- IASB לבין המוסד האמריקני לתקינה בחשבונאות (FASB). מועד התחילה המתוקן של התקן הינו ביום 1 בינואר 2018 (חלף ה- 1 בינואר 2017 כפי שנקבע בעת פרסומו). בחודש אפריל 2016 פורסמו תיקונים לתקן הכוללים הבהרות לדרישות שונות של התקן והמספקים הקלות נוספות לחברות בעת יישום התקן לראשונה.

לחוזר מקצועי מחודש יוני 2014 הכולל סקירה של עיקרי IFRS 15 (כפי שפורסם במקור על ידי ה- IASBלחץ/י כאן.

תמצית ההנחיה המקדמית

במסגרת התייחסות סגל הרשות להנחיה המקדמית, עמדת סגל הרשות התייחסה בנפרד לשלוש סוגיות כדלקמן:

  1. אימוץ מוקדם של IFRS 15;
  2. הכרה בהכנסה בגין מכירת משרדים בפרויקט תחת יישום הוראות IFRS 15 לאורך זמן;
  3. השפעות נוספות של יישום IFRS 15 על יתרת פעילותה העסקית של החברה – הכרה בהכנסה בגין ארגון קבוצות רכישה.

סגל הרשות לא מצא לנכון להתערב בהחלטת החברה לאמץ מוקדם את התקן וזאת בכפוף לעמידתה בתנאים קפדניים שהתוותה הרשות ואשר פורטו במסגרת גוף ההנחיה בכל הנוגע לתהליך היערכות משמעותי הנדרש ע"י חברות בטרם קבלת החלטה בדבר אימוץ מוקדם כאמור (כמו גם לעניין הכללת דרישות גילוי מפורטות במסגרת הדוחות הכספיים בהם ייושם התקן לראשונה).

בנוסף, ובהתייחס להיבטים הנגזרים מפעילותה העסקית של החברה הפונה, הן בהתייחס לבחינת סוגיית הכרה בהכנסה ממכירת משרדים והן בהתייחס לפעילותה בתחום ארגון קבוצות הרכישה, סגל הרשותהחליט שלא להתערב:

  • בעמדת החברה לפיה בנסיבות עניינה מתקיימים התנאים המנויים בתקן המאפשרים לה להכיר בהכנסה לאורך זמן בגין הכנסותיה ממכירת משרדים בפרויקט נשוא הפניה, בין היתר, בהתבסס עלחוות דעת חשבונאית ומשפטית אשר תמכו בעמדת החברה כי ביצועיה בהקמת בניין המשרדים אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה וכן כי לחברה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.
  • בעמדת החברה לפיה בשני המודלים העסקיים בהם היא פועלת בתחום קבוצות הרכישה ("קבוצות רכישה במודל סיחור" "וקבוצות רכישה במודל סיכון מלאי") לא יחול שינוי בעיתוי/בקצב ההכרה בהכנסה, בין השלכות יישום IFRS 15, בשינויים המחויבים, לבין אופן הטיפול החשבונאי הנוהג כיום לפיו, ככלל, המבחנים להכרה בהכנסה מתקיימים בנקודות זמן שונות על פני תקופת ההתקשרות בחוזה.

להורדת חוזר מקצועי בפורמט PDF הכולל בהרחבה את עמדת סגל הרשות בסוגיות השונות שהוצגו בהנחיה המקדמית לחץ/י כאן [ 567 kb ].

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של עיקרי ההנחיה המקדמית ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות וכלל ההיבטים המתחייבים מכוח אימוץ מוקדם של IFRS 15.

לקישור לתשובת סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לקישור לפניות החברה לסגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן, כאן, כאן ו- כאן.