תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, בדבר תיקון טעות מהותית בדוחות כספיים ותיקונים נוספים

מחלקה מקצועית - יוני 2016

במרץ 2012 פרסם סגל הרשות לניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") הנחיה בנושא גילוי בדבר הצגה מחדש של דוחות כספיים (להלן: "ההנחיה"). ההנחיה עסקה בדרישות הגילוי, עם היוודע לתאגיד על דבר קיומה של טעות מהותית המחייבת תיקון דוחות כספיים שנתיים או ביניים שפורסמו בעבר וזאת, הן במסגרת דיווח מיידי אודות הצגה מחדש של דוחות כספיים, והן במסגרת דוח דירקטוריון המצורף לדוחות כספיים בהם נכלל תיקון הטעות המהותית. תוקפה המקורי של ההנחיה היה עד 5 במאי 2013 ובהמשך תוקפה הוארך לשנה נוספת.

בחודש אפריל 2013 פרסם סגל הרשות, טיוטת הצעה להערות הציבור לעיגון הנחיית הגילוי בנושא הצגה מחדש של דוחות כספיים (להלן - "ההצעה לעיגון") אשר פורסמה מכוח סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 (להלן - "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים").

ביום 17 במאי 2016 פורסם ברשומות תיקון מס' 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (להלן - "התיקון לתקנות"), המעגן את עקרונות ההנחיה בתקנות וזאת בשינויים מסוימים בהשוואה לנוסח שנכלל במסגרת ההצעה לעיגון מחודש אפריל 2013. בנוסף לתיקונים לתקנות העוסקים בעיגון ההנחיה כולל התיקון לתקנות מספר תיקונים נוספים (ראה סקירה תמציתית להלן).

תקנה 36(א) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים קובעת כי "בדוח יובאו פרטים בדבר כל אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים בשל טיבם, היקפם, או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד וכן בדבר כל אירוע או עניין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של התאגיד".

לעמדת סגל הרשות, טעות מהותית מהווה אירוע החורג מעסקי התאגיד הרגילים בשל טיבו, היקפו או תוצאתו האפשרית. משכך, נדרש פרסום דיווח מיידי מקום בו נפלה טעות מהותית המחייבת תיקון של דוחות כספיים ואין מקום להסתפק בגילוי בדבר הטעות במסגרת הדוחות הכספיים.

 

על רקע האמור, ובשים לב לחשיבות המידע בדבר קיומן של טעויות מהותיות בדוחות, השלכותיהן על הדוחות והשפעות תיקונן, ועל מנת לייצר אחידות בפרטי הגילוי שנדרש לתת במסגרת הדיווחים על תיקון טעות נקבעו במסגרת ההנחיה האמורה וכן במסגרת התיקון לתקנות, הפרטים הנדרשים בגילוי בדיווח מיידי אודות טעות מהותית וכן בדוח הדירקטוריון שבדיווח ביניים או בדיווח השנתי הסמוך למועד גילוי הטעות וכמו כן נקבעה מסגרת זמנים לפרסום הדוחות המתוקנים (ראה להלן שינוי מהותי שחל בהקשר זה במסגרת התיקון לתקנות בהשוואה להנחיה).

להלן עיקרי התיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים:

המידע שיינתן במסגרת דיווח מיידי בדבר טעות מהותית:

דוח מיידי אודות קיומה של טעות מהותית בדוחות כספיים שנתיים או ביניים, יכלול את כל היבטי הגילוי הבאים:

 • תיאור הטעות;
 • המועד שבו נודע לתאגיד על הטעות;
 • הפניה לדוחות הכספיים השנתיים או ביניים הכוללים את הטעות;
 • תיאור הסעיפים שהושפעו מהטעות, לרבות סכומי השפעתה על כל אחד מהם;
 • תיאור תיקון הטעות, לרבות סכומי תיקון הסעיפים בדוחות הכספיים שהושפעו מהטעות;
 • ציון הדוחות הכספיים השנתיים ו/או ביניים במסגרתם תתוקן הטעות ולוחות זמנים לפרסום דוחות אלו;

בנסיבות בהן לא יהיה בידי התאגיד במועד הדיווח המיידי את מלוא המידע הנדרש בנוגע להשפעה הכמותית של הטעות, יכלול הדיווח המיידי אומדן ראשוני בדבר המידע והמידע המדויק הנדרש ידווח מיד עם השגתו.

יודגש כי בהתאם לתיקון לתקנות, הדוחות הכספיים, שנתיים או ביניים, הכוללים את תיקון הטעות יפורסמו מחדש לא יאוחר מחלוף עשרים ואחת ימים ממועד פרסום הדיווח המיידי אודות הטעות המהותית (חלף הדרישה לפרסום הדוחות הכספיים לא יאוחר מעשרה ימי עסקים כפי שנדרש בהנחיה וכפי שהוצע במסגרת ההצעה לעיגון).

המידע שיינתן במסגרת דוח הדירקטוריון בדבר טעות מהותית:

בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח שנתי או לדוח לתקופת ביניים בו בוצע תיקון של טעות מהותית, יובא הסבר לגבי תיקון הטעות, לרבות פירוט בנוגע לנושאים המפורטים להלן:

 • הפניה לגילוי הנכלל בדוחות המתוקנים בנוגע לתיקון הטעות;
 • תיאור השפעות מהותיות של הטעות ותיקונה על עסקי התאגיד ובכלל זה חשיפות מהותיות הנובעות מהן; ההשפעות האמורות יכול שיהיו, בין השאר, בנוגע לעמידת התאגיד באמות מידה פיננסיות, עמידת התאגיד במבחני חלוקה בהתאם לחוק החברות, התקשרויות התאגיד עם נושאי משרה בכירה וגורמים אחרים;
 • תיאור השפעת הטעות ותיקונה על מצבו הפיננסי של  התאגיד, לרבות קיומה של הנחת העסק החי;
 • כל פרט אחר הנדרש לצורך הבנת הטעות ואופן תיקונה.

כזכור, ההנחיה כללה מספר דוגמאות להשפעות מהותיות אפשריות של הטעות ותיקונה על עסקי התאגיד. אמנם, חלק מהדוגמאות כאמור הוטמעו באופן תמציתי במסגרת התיקון לתקנות אך עדיין יש בהן כדי לסייע לדירקטוריון בבחינת ההשפעות האפשריות של טעויות מהותיות. להלן הדוגמאות אשר נכללו במסגרת ההנחיה:

 • עמידת התאגיד באמות מידה פיננסיות שנקבעו בקשר עם התחייבויות פיננסיות (תידרש התייחסות לאמת המידה שהופרה ותתואר החשיפה לתאגיד בקשר עם הפרתה);
 • מצבו הפיננסי של התאגיד, נזילותו והשפעה על הנחת "העסק החי";
 • עמידת התאגיד במבחני החלוקה, לעניין דיבידנדים שהוכרזו וטרם חולקו, והאם בכוונתו, ככל שבעקבות התיקון הוא אינו עומד במבחני החלוקה, לבטל את החלוקה או לפנות לבית משפט לצורך אישורה;
 • עמידת התאגיד במבחני החלוקה לעניין דיבידנדים שהוכרזו וחולקו, והחשיפה הקיימת לו בקשר עם חלוקות אלו;
 • תגמולי עובדים, תגמולי נושאי משרה בכירה ונותני שירותים אחרים (ובכלל זה סכומים המשולמים לבעלי השליטה בתאגיד מכוח הסכמי ייעוץ או ניהול עימם). כך למשל, במסגרת זו על התאגיד לפרט האם בעקבות התיקון חלו שינויים בזכאות לתגמול או בסכומיו, והאם בכוונתו, ככל שחל שינוי כאמור, לדרוש החזר סכומים ששולמו ולאחר תיקון הטעות התברר כי לא קיימת זכאות לקבלם, או לחילופין להוסיף סכומי תגמול שלא שולמו ובעקבות תיקון הטעות התברר כי קמה זכות לקבלם;
 • מחויבות התאגיד לתשלומים הנגזרים מביצועים כספיים בקשר עם עסקאות רכישת פעילות ו/או רכישת נכסים ו/או מכירת פעילות וכדומה (תשלומי תמורה מותנית לרבות החזר סכומים שנתקבלו על ידי התאגיד).

היבטים נוספים שנכללו במסגרת התיקון לתקנות

 • הקלה בעיתוי פרסום דיווח מיידי בגין אירוע שנודע לתאגיד ביום שאינו יום מסחר - בוצע תיקון לפיו משנודע לתאגיד על אירוע בגינו נדרשת הגשה של דיווח מיידי ביוםשאינו יום מסחר (בכל שעה), אזי המועד להגשת הדיווח המיידי יהא לא יאוחר מהשעה 13.00 ביום המסחר הקרוב (לפני התיקון התקיימה הבחנה בהקשר זה ולפיה אירועים שנודעו לתאגיד עד השעה 9.30 ביום שאינו מהווה יום מסחר נדרשו בהגשת דיווח מיידי לא יאוחר מהשעה 9.30 ביום המסחר הקרוב).
 • ביטול תקנה 10(ב)(4) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים - בוטלה התקנה לפיה נדרש הסבר בדבר הקשר בין התגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה מכוח תקנה 21 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים לבין תרומת המקבל לתאגיד תוך ציון האם התמורה כאמור הוגנת וסבירה. כפי שהובהר במסגרת קובץ הצעות חקיקה בעניין שיפור דוחות, השינויים המהותיים שחלו בשנים האחרונות בכל הנוגע לאישור  שכר בכירים והגילוי שניתן לגבי הליכים אלו (ובכלל זה יצוין תיקון 20 לחוק החברות אשר נועד להסדיר את מבנה התגמול לנושאי משרה בכירה) הביאו לכך שתקנה 10(ב)(4) הפכה מיותרת.
 • ביטול תקנה 10(ב)(15) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים - תקנה זו עוסקת בדרישות גילוי הנוגעות להליך אישור הדוחות הכספיים. מאז התקנתה, הותקנו תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע-2010 ובהמשך פרסמה הרשות הנחיית גילוי בדבר שאלון ממשל תאגידי. בד בבד עם פרסום שאלון ממשל תאגידי הבהירה הרשות כי במקביל ליישומו, תאגיד לא יידרש לקיים את הוראות הגילוי המפורטות בתקנה 10(ב)(15) וזאת, לנוכח מתן גילוי במסגרת השאלון חלף זאת. מסיבה זו התייתרה תקנה 10(ב)(15) כבר לפני מספר שנים וביטולה כעת הינו טכני בעיקרו (כמו כן בוטלה תקנה 48(ג)(14) העוסקת בנושא בהתייחס לדוחות ביניים).
 • תיקון תקנה 36ד לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים - בנוגע להחלטה שהתקבלה באסיפה של תאגיד בנושא המחייב בחינת קיומו של עניין אישי או באסיפה של מחזיקי תעודות התחייבות שעניינה החלטה בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות (פשרה או הסדר נושים), שינוי בשטר הנאמנות או העמדה לפירעון מיידי (בנוסחה הקודם, התקנה התייחסה לאסיפה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל),  תוקנו, בין היתר, דרישות גילוי המפרטות בדבר הפרטים הנדרשים לעניין ההצבעה של מחזיקי ניירות הערך שהם בעלי עניין, נושאי משרה בכירה, גופים מוסדיים או מנהלי קרנות (לרבות, זהות המצביע; אופן ההצבעה; ציון האם המצביע הוא בעל עניין אישי; ציון קשרים נוספים בין המצביע ובין החברה).

תחילה
מועד תחילת התיקון לתקנות יהא 30 יום מיום פרסומו (כאמור לעיל, הפרסום ברשומות היה ביום 17 במאי 2016).

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של התיקונים לתקנות הרלוונטיות ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.

לקישור לתיקון לתקנות כפי שפורסם ברשומות בפורמט PDF לחץ/י כאן.