כנס התאגידים השביעי של רשות ניירות ערך (2015)

מחלקה מקצועית - פברואר 2016

ביום 21 בדצמבר 2015, התקיים זו השנה השביעית, כנס התאגידים השנתי של רשות ניירות ערך (להלן - "הכנס" ו- "הרשות", בהתאמה). בדומה לשנים עברו, עסק הכנס במגמות ושינויים בהיבטי רגולציה ודה-רגולציה שיזמה הרשות בעיקר במרוצת שלוש השנים האחרונות. את הכנס פתחה שרת המשפטים, איילת שקד, בהציגה את אחד מיעדי משרד המשפטים - הפחתת רגולציה וקידום המשק הישראלי, לרבות באמצעות הקלות הנשקלות בהתייחס לחברות ישראליות הנסחרות בחו"ל (כך שתהיינה כפופות לדין הזר בלבד ולא לדרישות החוק המקומי) וזאת כאמור בכדי לתרום לשיפור מצב שוק ההון בארץ.

בהמשך, נשא דברים יו"ר הרשות פרופ' שמואל האוזר אשר פתח בציינו שקיימת ביקורת על עודף רגולציה, היעדר מידה מספקת של הנפקות וציין כי לדעתו מדינת ישראל לא עושה די להשאיר משקיעים בארץ. מטרת הרשות היא לשנות את הדינמיקה הנוכחית ולהפוך אותהלחיובית וכי שנת 2016 נדרשת להיות שנת מפנה וצפויה בה השלמתם של מספר מהלכים חשובים. לצד סקירה תמציתית של צעדיה העיקריים של הרשות בשנים האחרונות (מפת הדרכים, היבטי רגולציה, זירות מסחר, אכיפה, תעודות סל, ייסוד גוף פיקוח על רואי חשבון בדומה למוסד ה- PCAOB וכיו"ב), נאמר כי נדרשת שימת דגש רבה יותר על אכיפה ופחות על הסדרה. לצורך השגת יעד זה יש לבדוק באומץ ולבחון את התועלת שבצעדים הנשקלים מול טובת המשקיעים עצמם. בהרצאתו הדגיש יו"ר הרשות את הרפורמות והשינויים שביצעה הרשות במגוון נושאים שונים בכדי להביא לשיפור הצמיחה של העסקים ולסייע בקידומה של כלכלת ישראל, ובכלל זה הוזכרו: מימון המונים (גיוס הון וחוב מהציבור באמצעות פורטל מימוני, מודל אינטרנטי שיהיה מפוקח ע"י רשות ני"ע  ואשר עלותו לא תהיה גבוהה מדי לחברות), חברות מו"פ (עידודן של חברות כאמור להנפיק בארץ תוך מתן שורה של הקלות שונות לשם כך), חברות IPOs (הענקת מעין "סל קליטה" לחברות המנפיקות לראשונה בדמות הקלות שונות שיינתנו להן בחמש השנים הראשונות ממועד ההנפקה, בדומה למודל ה- EGC's שהושק בארה"ב לפני מספר שנים במסגרת החוק המכונה JOBS ACT), הקלות לחברות קטנות ובינוניות (בנוסף להקלות שאושרו בשנים האחרונות לתאגידים קטנים, הוצגו הקלות נוספות שנשקלות כעת בדבר פטור מהקמת ועדת מאזן, הפחתת גמול דירקטורים וכן הקלות לעניין פרסום דוחות רבעוניים - לבחינת הערות הציבור).

עוד ציין יו"ר הרשות כי נדרש שינוי מבני בבורסה (בדומה לזה שהתבצע בבורסות מובילות בעולם), תוך הפרדה בין חברות בבורסה לבעלות עליה, חתירה לצירוף ברוקרים חדשים וקידום התחרות בענף, הקלה על האפשרות לשיתוף פעולה עם בורסות זרות ומתוך חזון להקים שוק חדש של חברות ישראליות בצמיחה.

כהמשך ישיר לדבריי פרופ' האוזר, מיקד מנהל מחלקת תאגידים, עו"ד מוטי ימין את דבריו בחזון ליצירת שוק מפותח, משוכלל, נזיל והוגן וציין כי בכדי להגשים חזון זה, נדרש לנקוט בפעולות רגולטוריות מתבקשות, כל זאת תוך שמירה על שני עקרונות יסוד בדמות גילוי נאות ושקיפות והתנהלות תקינה של אורגנים (דהיינו, ממשל תאגידי). עוד הוזכר היעד החשוב של קיצור הדוחות, מיקודם והפיכתם לרלוונטיים יותר.
בהמשך דבריו, הציג עו"ד מוטי ימין את המבנה הארגוני של מחלקת התאגידים ברשות, הגורמים השונים המועסקים במסגרתה ומאפייניהם העיקריים וכן סקר בקצרה את אופן התנהלות העבודה השוטפת במחלקה.

 במהלך הכנס הוצגו ונסקרו מגוון נושאים כלהלן (שלא בהכרח בהתאם לסדר העברתם הכרונולוגי):

  • במסגרת המושב החשבונאי: היבטים בחשבונאות ובדיווח הכספי - הנושאים שנדונו כללו, בין היתר, היבטים הנוגעים למדרג הרגולציה והקלות לחברות קטנות, עדכונים בנוגע לתיקוני דוחות, ממצאי יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים וסוגיות מקצועיות נבחרות, סוגיות נבחרות בהיבטי גילוי בדוחות הכספיים, סוגיות בהערכות שווי, היבטים באכיפה חשבונאית והגברת הפיקוח על שומרי הסף.
  • במסגרת המושב המשפטי: גילוי, דיווח וממשל תאגידי -  הנושאים שנדונו בתחום זה כללו, בין היתר, סוגיות נבחרות בממשל תאגידי ותגמול בכירים, היבטים הנוגעים לעסקאות בעלי שליטה, סוגיות מבדיקת תשקיפים ודוחות, סדרת ההקלות השלישית - הנפקות IPO וכן ביקורת בתאגידים.

את הכנס חתם פאנל אשר כלל מספר משתתפים מתחומים שונים ועסק בדיון בנושא מדרגי רגולציה בשוק ההון. השאלה המרכזית שהוצגה בפאנל הייתה "כיצד ייראו חייה של חברה ציבורית בעתיד?" ובמסגרת זאת התקיים שיח ודיון לגבי היבטי רגולציה ומצב שוק ההון בארץ.

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הנושאים וההיבטים העיקריים אשר נדונו במסגרת הכנס לחץ/י כאן.

לקישור באתר הרשות לניירות ערך למצגות שהוצגו במסגרת הכנס לחץ/י כאן