מדרג רגולציה - הצעת חקיקה בדבר ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים

מחלקה מקצועית - פברואר 2016

ביום 29 ביולי 2015 אישרה מליאת רשות ניירות ערך לפרסם להערות הציבור הצעה לבחינת אפשרות יצירת מדרג רגולציה על דרך של ביטול חובת פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשלישי (להלן - "מסמך ההצעה" ו- "הדוחות הרבעוניים", בהתאמה). מסמך ההצעה בנושא פורסם באתר רשות ניירות ערך (להלן -"הרשות") ביום 23 באוגוסט 2015 ולציבור ניתן זמן עד ליום 29 באוקטובר 2015 להעביר את הערותיו (לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי מסמך ההצעה מחודש אוגוסט 2015 לחץ/י כאן).

לאחר שהתקבלו הערות שונות ממספר גורמים באשר לאמור במסמך ההצעה, ולאחר בחינת הערות אלה, פרסמה הרשות בחודש פברואר 2016 טיוטת נוסח חקיקה הכוללת תיקון תקנות שהותקנו מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - "טיוטת הצעת החקיקה").

יובהר כי בשונה מהנוסח אשר נכלל במסמך ההצעה מאוגוסט 2015 אשר בו הוצע מדרג רגולציה לכלל התאגידים הקטנים, ללא הבחנה - ההקלה העומדת שבבסיס טיוטת הצעת החקיקה בקשר עם ביטול החובה לפרסם דוחות כספיים רבעוניים (להלן - "ההקלה"), תוקנה רק בהתייחס לתאגידים מדווחים קטנים, אשר הציבור אינו מחזיק באגרות חוב שלהם.

ראוי להדגיש, כי הבחירה באם לאמץ וליישם את מתווה ההקלה, תהיה וולונטרית, קרי, היא תהיה נתונה בידי התאגידים המדווחים הקטנים עצמם.

המסמך בו פורסמה טיוטת הצעת החקיקה כולל את הפרקים הבאים:

  • פירוט הנימוקים לאימוץ ההקלה, עיקרון העל באשר לאופן יישומה ובחינת היישום בשורה של מקרים פרטניים.
  • פירוט בדבר המידע שייכלל בדוח דגשים רבעוני אשר יפורסם כדיווח חלופי לדוחות הרבעוניים.
  • פירוט ביחס למיון מניות החברות הנסחרות בבורסה לשתי רשימות דיווח נפרדות.
  • טיוטת תיקון התקנות (במסגרת נספח).

כמו כן כולל המסמך שאלות בגינן מתבקש הציבור להעיר את הערותיו בקשר עם טיוטת הצעת החקיקה. הערות ותגובות הציבור בנוגע לטיוטת הצעת החקיקה תתקבלנה עד ליום ה- 15 במרס 2016. יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של טיוטת הצעת החקיקה ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לחוזר מקצועי הסוקר את עיקרי טיוטת הצעת החקיקה לחץ/י כאן.

להורדת טיוטת הצעת החקיקה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.