עדכוני תקינת ביקורת ישראלית - פרסום תקן ביקורת 114 בדבר "מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת" ותקן ביקורת 115 בדבר "הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת"

מחלקה מקצועית - ינואר 2016

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה בינואר 2016, שני תקני ביקורת בעניינים הבאים:

  • תקן ביקורת 114 בדבר מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת (לקישור לתקן לחץ/י כאן).
  • תקן ביקורת 115 בדבר הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת (לקישור לתקן לחץ/י כאן).

כל אחד מהתקנים כולל פרק הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים וכן נספח המהווה חלק בלתי נפרד מן התקנים, המכיל תיקונים לתקני ביקורת אחרים שיחולו עם הכניסה לתוקף של התקנים כאמור.

מועד התחילה של תקני הביקורת הינו החל מהביקורת של דוחות כספיים שתאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2016 או לאחר מכן (קרי, החל מהביקורת על הדוחות השנתיים לשנת 2016).

עם כניסתם לתוקף של תקנים אלה, תקן ביקורת 86 "מהותיות בביקורת" יבוטל.

לסקירה תמציתית של עיקרי קביעות תקני ביקורת לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור בחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית בלבד של תקני הביקורת ואינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המלא.