article banner
חוזר מקצועי מס' 26/2015

עידוד הנפקות בישראל

חוזר מקצועי מס' 26/2015 – עידוד הנפקות בישראל

מחלקה מקצועית – נובמבר 2015

רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") מקדמת סדרת הקלות שלישית, שעניינה ביצוע התאמות בדין ובסביבה הכללית של הנפקות ראשונות של הון וחוב לציבור, באופן שיעודד חברות לראות בבורסה אפיק פיתוח וגיוס הון ראוי ומתאים לצרכיהן, זאת, תוך הותרה של מרבית עקרונות משטר הגילוי והממשל התאגידי הנוכחיים על כנם.

בחודש יוני 2015 פורסם להערות הציבור מתווה לסדרת ההקלות השלישית (לחוזר מקצועי בנושא מיוני 2015 לחץ/י כאן). לאחר התחשבות בהערות הציבור שהתקבלו, פורסמה בחודש אוקטובר 2015 הצעת מתווה עדכנית בעניין עידוד הנפקות הון בישראל (להלן – "ההצעה המעודכנת" ו- "ההקלות המוצעות", לפי העניין), הכוללת שינויים ביחס למודל שהוצע במסגרת קובץ הצעות החקיקה מחודש יוני 2015 (ההצעה המעודכנת כוללת, בין היתר, את ריכוז עיקרי הערות הציבור במסגרת נספח). 

ההקלות המוצעות כוללות ארבעה נדבכים:

  • ממשל תאגידי,
  • אכיפה מנהלית,
  • הליכי הנפקה,
  • חובות דיווח

במסגרת ההקלות מוצע לקבוע פטורים מסוימים לחברות המנפיקות ניירות ערך לראשונה לציבור למשך תקופת הסתגלות של חמש שנים. כמו כן, מוצע לקבוע כי ההצעות תחולנה גם ביחס לחברות שביצעו הנפקה לראשונה לציבור במהלך תקופה של שנה עובר להפיכתן של ההצעות לחוק.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי המצ"ב אינם בגדר ייעוץ מקצועי ואינם מהווים תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של עיקרי ההצעה המעודכנת ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של ההצעה המעודכנת לחץ/י כאן.

להורדת קובץ "עידוד הנפקות בישראל" כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.