פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 5/2014

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2010-2012 ו- 2011-2013

חוזר מקצועי מס' 5/2014 

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2010-2012 ו- 2011-2013 (Annual Improvements to IFRS)

מחלקה מקצועית – ינואר 2014

רקע

ביום 12 בדצמבר 2013 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- "ה- IASB") שני מקבצים של פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים (מקבץ 2010-2012 ומקבץ 2011-2013), הכוללים במצטבר 11 תיקונים ל- 9 תקני חשבונאות ותקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן – "פרויקט השיפורים"). פרויקט השיפורים מכיל תיקונים ממוקדים וצרי היקף, שאינם דחופים אולם הכרחיים, במגוון היבטים בתקינה הבינלאומית ואשר יחולו ככלל החל מיום ה-1 ביולי 2014 או לאחר מכן או בתקופות דיווח שנתיות שתחילתן מיום ה-1 ביולי 2014 או לאחר מכן (למעט שני תיקונים אשר הוחלו באופן מיידי עם פרסומם). יישום מוקדם של התיקונים הינו אפשרי בכפוף למתן גילוי.

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2010-2012)

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2010-2012 כולל תיקונים לשבעה פרסומים חשבונאיים בינלאומיים כדלקמן:

 • תקן דיווח כספי בינלאומי 2, תשלום מבוסס מניות (IFRS 2);
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים (IFRS 3);
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 8, מגזרי פעילות (IFRS 8);
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 13, מדידת שווי הוגן (IFRS 13);
 • תקן חשבונאות בינלאומי 16, רכוש קבוע (IAS 16);
 • תקן חשבונאות בינלאומי 24, גילויים בהקשר לצד קשור (IAS 24);
 • תקן חשבונאות בינלאומי 38, נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38).

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2011-2013)

פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2011-2013 כולל תיקונים לארבעה פרסומים חשבונאיים בינלאומיים כדלקמן:

 • תקן דיווח כספי בינלאומי 1,  אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS 1);
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 3, צירופי עסקים (IFRS 3);
 • תקן דיווח כספי בינלאומי 13, מדידת שווי הוגן (IFRS 13);
 • תקן חשבונאות בינלאומי 40, נדל"ן להשקעה (IAS 40).
 
לקריאת חוזר מקצועי בנושא בפורמט PDFלחץ/י כאן.
יודגש כי סקירת פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2010-2012 ו- 2011-2013 במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה שלהם.