פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 27/2014

פרסום גרסה סופית לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים

חוזר מקצועי מס' 27/2014 

פרסום גרסה סופית לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים (IFRS 9)

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2014

בחודש יולי 2014 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) במסגרת הפרויקט להחלפת תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה (IAS 39) את הגרסה הסופית לתקן דיווח כספי בינלאומי 9  מכשירים פיננסיים (IFRS 9 (2014)) הכוללת במסגרתה מספר תיקונים ותוספות לעומת הגרסאות הקודמות שפורסמו לתקן בשנים האחרונות (אשר האחרונה שבהן כזכור פורסמה בנובמבר 2013).

עיקרי התיקונים והתוספות כאמור בהשוואה לגרסה האחרונה של התקן כוללים שלושה נדבכים מרכזיים:

  1. קביעת קטגוריה נוספת לסיווג נכסים פיננסיים כך שבכפוף לקיומם של תנאים כנקבע בתקן, השקעות מסוימות במכשירי חוב תימדדנה בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (FVTOCI);
  2. התווית הטיפול החשבונאי בירידת ערך של מכשירים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (FVTOCI); וכן
  3. קביעת מועד התחילה המנדטורי של התקן לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יחד עם זאת, ובדומה לנקבע בגרסאות הקודמות של התקן, יישום מוקדם נותר אפשרי תוך מתן גילוי לעובדה זו. אופן יישום התקן לראשונה יהיה בדרך של יישום למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 8, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS 8) עם מספר לא מבוטל של החרגות מיישום למפרע והתייחסויות ייחודיות הנוגעות לאופן היישום לראשונה (וכן לרבות בקשר לחברות אשר יישמו כבר את IFRS 9 בגרסאותיו הקודמות).

לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי התקן (לרבות של ההיבטים העיקריים שנכללו בגרסאותיו הקודמות)לחץ/י כאן. יודגש כי  תמצית הפרסום לעיל וכן סקירתו במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה שלו.